Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng tư vấn, thực hiện, quản lí dự án đầu tư

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG LẬP, THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.2. Mã HP/MH:

845059

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Pháp luật về đầu tư (845101)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về kỹ năng lập, thực hiện và quản lý dự
án đầu tư.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành tư duy và phương pháp nhận thức khoa học
những vấn đề liên quan đến kỹ năng lập, thực hiện và quản lý dự án đầu tư.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, xử lí
các tình huống pháp lý trong thực tiễn đời sống, đồng thời có thể sử dụng kiến thức để
hoàn thiện hiểu biết của bản thân liên quan đến các học phần khác, như pháp luật đầu tư,
luật đấu thầu...
2.3. Về thái độ
- Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các sự kiện về
việc lập, thực hiện và quản lý dự án đầu tư phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội; có ý
thức rèn luyện thái độ ứng xử đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu và xử lí các
sự việc dưới góc độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
- Khái quát chung về dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư;
- Trình tự và nội dung nghiên cứu lập dự án đầu tư;
- Quá trình thẩm định dự án đầu tư;
- Nội dung thực hiện dự án đầu tư
- Hoạt động quản lý dự án đầu tư.
1

3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để ứng dụng các kiến thức đã học
vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp của mình;
- Bước đầu rèn luyện phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lí tình huống pháp lí
phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội trong lĩnh vực thực hiện và quản lý dự án đầu tư;
- Biết cách thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia thực hiện các
dự án đầu tư.
3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có thái độ đúng đắn trong
nhận thức về bảo hiểm và pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Qua đó, nâng cao ý thức pháp
luật của bản thân để có thể trở thành người cán bộ, công chức, viên chức có năng lực và
phẩm chất đạo đức trong công việc và trong cuộc sống.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần Kỹ năng lập,...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG LẬP, THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.2. Mã HP/MH: 845059
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Pháp luật về đầu tư (845101)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên được những kiến thức bản về kỹ năng lập, thực hiện quản dự
án đầu tư.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành duy phương pháp nhận thức khoa học
những vấn đề liên quan đến kỹ năng lập, thực hiện và quản lý dự án đầu tư.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, xử
các tình huống pháp trong thực tiễn đời sống, đồng thời thể sử dụng kiến thức để
hoàn thiện hiểu biết của bản thân liên quan đến các học phần khác, như pháp luật đầu tư,
luật đấu thầu...
2.3. Về thái độ
- Sinh viên ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các sự kiện về
việc lập, thực hiện và quản dự án đầu tư phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội; có ý
thức n luyện thái độ ứng xử đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu xử các
sự việc dưới góc độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
- Khái quát chung về dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư;
- Trình tự và nội dung nghiên cứu lập dự án đầu tư;
- Quá trình thẩm định dự án đầu tư;
- Nội dung thực hiện dự án đầu tư
- Hoạt động quản lý dự án đầu tư.
1
đề cương môn kĩ năng tư vấn, thực hiện, quản lí dự án đầu tư - Trang 2
đề cương môn kĩ năng tư vấn, thực hiện, quản lí dự án đầu tư - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng tư vấn, thực hiện, quản lí dự án đầu tư 9 10 415