Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn luật biển quốc tế

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT BIỂN QUỐC TẾ

1.2. Mã HP/MH:

844102

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Công pháp quốc tế (843044)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức cơ bản của pháp luật biển quốc tế như:
Các vấn đề lí luận chung về Luật biển quốc tế; Các vùng biển theo quy định của Công ước
Luật biển năm 1982; Vấn đề phân định biển; Vấn đề khai thác chung trong luật biển quốc
tế; Cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định của Công ước Luật biển năm 1982.
Hướng dẫn cho người học thành thaọ năng lực thu thập, xử lý thông tin, sử dụng
phương tiện hiện đại để truy cập thông tin dữ liệu pháp lý liên quan đến việc nghiên cứu
các chế định pháp luật liên quan đến luật biển quốc tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm của Luật biển quốc tế; nội dung các loại nguồn luật
của Luật biển quốc tế; các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển năm 1982;
những vấn đề pháp lí cơ bản về phân định biển và khai thác chung trên biển; cơ chế giải
quyết tranh chấp theo quy định của Công ước Luật biển năm 1982.
3.2. Về kĩ năng
- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin về các vấn đề liên quan đến Luật
biển quốc tế;
- Kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và bình luận các vấn đề về Luật biển quốc tế;
- Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh trong quá trình tìm hiểu về các vấn đề của
Luật biển quốc tế.
- Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm và kỹ năng bình luận, diễn đạt, thuyết
trình trước công chúng.
- Phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau dồi và phát triển năng lực
đánh giá và tự đánh giá.
1

3.3. Về thái độ
- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về Luật biển quốc tế;
- Chủ động vận dụng kiến thức đã học để đánh giá và nhìn nhận đúng đắn các vấn đề
liên quan đến hoạch định và giải quyết các tranh chấp trên biển giữa Việt Nam với các
nước trong khu vực.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần Luật biển quốc tế là môn học cung cấp cho người học những kiến thức
cơ bản về cách xác định và quy chế pháp lí của các vùng biển. Môn học đồng thời cung
cấp kiến thức về hợp tác khai thác chung, về vấn ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT BIỂN QUỐC TẾ
1.2. Mã HP/MH: 844102
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Công pháp quốc tế (843044)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức bản của pháp luật biển quốc tế như:
Các vấn đề lí lun chung về Lut bin quc tế; c vùng biển theo quy định của Công ước
Luật biển năm 1982; Vấn đề phân định biển; Vấn đề khai thác chung trong luật biển quốc
tế; Cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định của Công ước Luật biển năm 1982.
Hướng dẫn cho người học thành thaọ năng lực thu thập, xử lý thông tin, sử dụng
phương tiện hiện đại để truy cập thông tin dữ liệu pháp liên quan đến việc nghiên cứu
các chế định pháp luật liên quan đến luật biển quốc tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. V kiến thc
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm của Luật biển quốc tế; nội dung các loại nguồn luật
của Luật biển quốc tế; các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển năm 1982;
những vấn đề pháp lí bản về phân định biển khai thác chung trên bin; cơ chế giải
quyết tranh chấp theo quy định ca Công ước Lut bin năm 1982.
3.2. V kĩ năng
- Hình thànhphát triển năng lực thu thập thông tin về các vấn đề liên quan đến Luật
biển quốc tế;
- Kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và bình luận các vấn đề về Luật biển quốc tế;
- Hình thành phát triển năng so sánh trong quá trình tìm hiểu về các vấn đề của
Luật biển quốc tế.
- Phát triển kỹ năng cộng c, làm việc nhóm kỹ năng bình luận, diễn đạt, thuyết
trình trước công chúng.
- Phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau dồi phát triển năng lực
đánh giá và tự đánh giá.
1
đề cương môn luật biển quốc tế - Trang 2
đề cương môn luật biển quốc tế - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương môn luật biển quốc tế 9 10 618