Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn luật đất đai

Được đăng lên bởi Quang Anh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 2 lần
K1A-chúc các bạn ôn thi tốt

Đề cương môn luật đất đai
Vấn đề 1. Các nguyên tắc và quan hệ pháp luật.
1. Các nguyên tắc
+ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu
 Yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng XHCN
 Ghi nhận thành quả của cách mạng
 Đất đai là lãnh thổ, tài nguyên, TLSX
 Sở hữu toàn dân không hạn chế quyền của NSD đất.
+Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo pháp luật: nhà nước quy định: quy hoạch, kế
hoạch, mục đích sử dụng, hạn mức sử dụng…
+Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể sử dụng đất:
 Giao, cho thuê đất với thời hạn lâu dài
 Đảm bảo cho người dân có đất sản xuất, hạn chế tích tụ đất nông nghiệp.
 Cho phép NSD đất chuyển quyền sử dụng đất dưới nhiều hình thức khác
nhau.
 Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhà nước thu hồi đất
 Bảo đảm quyền khởi kiện, quyền khiếu nại, tố cáo.
+Ưu tiên và phát triển quỹ đất nông nghiệp
 Đảm bảo TLSX chủ yếu cho nông dân.
 Quy hoạch tổng thể vầ đất sử dụng cho từng ngành, nghề, lĩnh vực, sử dụng
đất hợp lý.
+Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm cải tạo và bồi bổ đất đai
 Đảm bảo quỹ đất canh tác nông nghiệm nhằm ổn định an ninh lương thực
 Tái sử dụng diện tích đất hoang từ các dự án.
 Quy hoạch sử dụng đất hợp lý cho phát triển đất công nghiệp.
2. PHÂN TÍCH CÁC QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
1. Chủ thể.
1

K1A-chúc các bạn ôn thi tốt
Chủ thể trong quan hệ pháp luật đất đai bao gồm: Nhà nước và người sử dụng đất.

Chủ thể Nhà nước:
- Nhà nước tham gia QHPLĐĐ với tư cách là chủ sở hữu đại diện và thống nhất quản lý
toàn bộ đất đai.
- Các cơ quan Nhà nước tham gia QHPLĐĐ bao gồm: Các cơ quan có thẩm quyền chung
(cơ quan quyền lực nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước); các cơ quan có thẩm
quyền chuyên môn; tổ chức dịch vụ công.
- Thẩm quyền: Xác lập, thay đổi, chấm dứt QHPLĐĐ thông qua các quyết định mang tính
chất quyền lực của mình.

Người sử dụng đất:
(Điều 5 Luật Đất đai)
Hình thức sử dụng đất của các chủ thể trên là không giống nhau, vì vậy cần phân biệt họ
dưới các dạng sau:

Chủ thể có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.

Chủ thể có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất.

Chủ thể được xem xét công nhận quyền sử dụng đất.
2. Khách thể của QHPLĐĐ.
- Đất đai là tư liệu sản xuất không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là mặt
bằng để thực hiện quá trình đó. Nhu cầu sử dụng đất luôn tăng lên nhưng phạm vi không
gian của nó lại có hạn. Vậy nên Nhà nước có vai trò điều tiết mâu thuẫn này bằng chính
sách và pháp luật.
- Toàn bộ vốn đất quốc gia được xá...
K1A-chúc các bạn ôn thi tốt
Đề cương môn luật đất đai
Vấn đề 1. Các nguyên tắc và quan hệ pháp luật.
1. Các nguyên tắc
+ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu
Yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng XHCN
Ghi nhận thành quả của cách mạng
Đất đai là lãnh thổ, tài nguyên, TLSX
Sở hữu toàn dân không hạn chế quyền của NSD đất.
+Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo pháp luật: nhà nước quy định: quy hoạch, kế
hoạch, mục đích sử dụng, hạn mức sử dụng…
+Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể sử dụng đất:
Giao, cho thuê đất với thời hạn lâu dài
Đảm bảo cho người dân có đất sản xuất, hạn chế tích tụ đất nông nghiệp.
Cho phép NSD đất chuyển quyền sử dụng đất dưới nhiều hình thức khác
nhau.
Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhà nước thu hồi đất
Bảo đảm quyền khởi kiện, quyền khiếu nại, tố cáo.
+Ưu tiên và phát triển quỹ đất nông nghiệp
Đảm bảo TLSX chủ yếu cho nông dân.
Quy hoạch tổng thể vầ đất sử dụng cho từng ngành, nghề, lĩnh vực, sử dụng
đất hợp lý.
+Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm cải tạo và bồi bổ đất đai
Đảm bảo quỹ đất canh tác nông nghiệm nhằm ổn định an ninh lương thực
Tái sử dụng diện tích đất hoang từ các dự án.
Quy hoạch sử dụng đất hợp lý cho phát triển đất công nghiệp.
2. PHÂN TÍCH CÁC QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
1. Chủ thể.
1
Đề cương môn luật đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn luật đất đai - Người đăng: Quang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đề cương môn luật đất đai 9 10 275