Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn luật đấu thầu

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT ĐẤU THẦU

1.2. Mã HP/MH:

845103

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học giúp cho sinh viên trang bị kiến thức về Luật Đấu thầu và rèn luyện các kỹ
năng nhận thức và thực hành tốt công việc tổ chức thực hiện hoặc tham gia làm nhân viên
trong các tổ chức đầu thầu trong kinh doanh như đấu thầu mua sắm hàng hóa, tài sản; đấu
thầu xây dựng… qua việc nghiên cứu, học tập môn học luật đấu thầu.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Hiểu được các thuật ngữ, Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Mối quan hệ Luật đấu thầu với các luật khác, trình tự thực hiện đấu thầu, tư cách của
nhà thầu, điều kiện tham dự thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phân biệt được các các loại
đấu thầu, các loại hồ sơ dự thầu, mời thầu, hồ sơ đề xuất và thẩm định thầu và các hành vi
bị cấm trong đấu thầu, xử lý vi phạm và phân cấp trách nhiệm trong hoạt động đấu thầu.
3.2. Về kĩ năng: Học xong học phần này, sinh viên có thể tham khảo tài liệu, kỹ năng
tìm kiếm, đọc văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, vận dụng giải quyết những tình
huống xảy ra trên thực tế liên quan đến hoạt động, tổ chức đấu thầu trong kinh doanh
3.3. Về thái độ: Từ việc có những kiến thức và học tập, rèn luyện kỹ năng tư vấn đấu
thầu trong kinh doanh, góp phần vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh
viên; Tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận
và bảo vệ chính kiến của cá nhân, đam mê khởi sự doanh nghiệp và có kỹ năng giải quyết
tốt các tình huống pháp lý trong hoạt động đấu thầu .
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Môn học này gồm 05 chương, có nội dung chính như sau:
Chương 1. Một số khái niệm như đấu thầu, mua sắm nhà nước…
Chương 2. Khái quát về Luật Đấu thầu như Kết cấu Luật Đấu thầu và Quan điểm xây
dựng luật đấu thầu.
1

Chương 3. Nội dung Luật Đấu thầu như Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Mối
quan hệ Luật đấu thầu với các luật khác; Chu kỳ của dự án; Trình tự thực hiện đấu thầu;
Tư cách của nhà thầu; Điều kiện tham dự thầu; Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức
đấu thầu, các hàn...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT ĐẤU THẦU
1.2. Mã HP/MH: 845103
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học giúp cho sinh viên trang bị kiến thức về Luật Đấu thầu rèn luyện các kỹ
năng nhận thức thực hành tốt công việc tổ chức thực hiện hoặc tham gia làm nhân viên
trong các tổ chức đầu thầu trong kinh doanh như đấu thầu mua sắm hàng hóa,i sản; đấu
thầu xây dựng… qua việc nghiên cứu, học tập môn học luật đấu thầu.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Hiểu được các thuật ngữ, Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Mối quan hệ Luật đấu thầu với các luật khác, trình tự thực hiện đấu thầu, cách của
nhà thầu, điều kiện tham dự thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phân biệt được các các loại
đấu thầu, các loại hồ sơ dự thầu, mời thầu, hồ sơ đề xuất và thẩm định thầu các hành vi
bị cấm trong đấu thầu, xử lý vi phạm và phân cấp trách nhiệm trong hoạt động đấu thầu.
3.2. Về năng: Học xong học phần này, sinh viên thể tham khảo tài liệu, kỹ ng
tìm kiếm, đọc n bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, vận dụng giải quyết những tình
huống xảy ra trên thực tế liên quan đến hoạt động, tổ chức đấu thầu trong kinh doanh
3.3. Về thái độ: Từ việc những kiến thức học tập, rèn luyện kỹ năng vấn đấu
thầu trong kinh doanh, góp phần vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh
viên; Tăng cường khả năng duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận
bảo vệ chính kiến của nhân, đam khởi sự doanh nghiệp kỹ năng giải quyết
tốt các tình huống pháp lý trong hoạt động đấu thầu .
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Môn học này gồm 05 chương, có nội dung chính như sau:
Chương 1. Một số khái niệm như đấu thầu, mua sắm nhà nước…
Chương 2. Khái quát về Luật Đấu thầu như Kết cấu Luật Đấu thầu Quan điểm xây
dựng luật đấu thầu.
1
đề cương môn luật đấu thầu - Trang 2
đề cương môn luật đấu thầu - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương môn luật đấu thầu 9 10 508