Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT NGÂN HÀNG

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1700 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT NGÂN HÀNG

1.2. Mã HP/MH:

843105

1.3. Số tín chỉ:

3 (3,0)

1.4. Số tiết:

45 (45,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Luật tài chính (843039)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên hiểu biết đúng đắn những kiến thức cơ bản về ngân hàng và hoạt động
ngân hàng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Kết thúc học phần, sinh viên được trang bị những nội dung cơ bản về hoạt động ngân
hàng, quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng ở Việt
Nam.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, xử lí
các tình huống pháp lý trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời có thể sử dụng
kiến thức đã học tập để học lên các cấp học cao hơn.
2.3. Về thái độ
- Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các sự kiện
pháp lí phát sinh liên quan đến hoạt động ngân hàng trong thực tiễn đời sống xã hội; có ý
thức rèn luyện thái độ ứng xử đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu và xử lí các
sự việc dưới góc độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về Ngân hàng và hoạt động ngân hàng,
như:
- Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng và hoạt động ngân hàng trên thế giới
cũng như ở Việt Nam;
- Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng;
1

- Hoạt động quản lý nhà nước về tiền tệ và ngoại hối;
- Chế độ pháp lý về tín dụng ngân hàng;
- Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.
3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên có được những kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để giải
quyết các vụ việc phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp của mình;
- Bước đầu rèn luyện phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lí tình huống pháp lí
phát sinh trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội;
- Biết cách thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các quan hệ, giao
dịch liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.
3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có thái độ đúng đắn trong
nhận thức về va...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT NGÂN HÀNG
1.2. Mã HP/MH: 843105
1.3. Số tín chỉ: 3 (3,0)
1.4. Số tiết: 45 (45,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Luật tài chính (843039)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên hiểu biết đúng đắn những kiến thức bản về ngân hàng hoạt động
ngân hàng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Kết thúc học phần, sinh viên được trang bị những nội dung cơ bản về hoạt động ngân
hàng, quản nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng hệ thống các tổ chức tín dụng Việt
Nam.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, x
các tình huống pháp trong thực tiễn đời sống kinh tế - hội, đồng thời thể sử dụng
kiến thức đã học tập để học lên các cấp học cao hơn.
2.3. Về thái độ
- Sinh viên ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các sự kiện
pháp phát sinh liên quan đến hoạt động ngân hàng trong thực tiễn đời sống hội; ý
thức rèn luyện thái độ ứng xử đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu xử các
sự việc dưới góc độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức bản về Ngân hàng hoạt động ngân hàng,
như:
- Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng hoạt động ngân hàng trên thế giới
cũng như ở Việt Nam;
- Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng;
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT NGÂN HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT NGÂN HÀNG - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT NGÂN HÀNG 9 10 494