Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn Luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1.2. Mã HP/MH:

844101

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Học phần nhằm tiếp tục cung cấp cho người học đã học qua Học phần Luật Sở hữu
trí tuệ (SHTT) Việt Nam các kiến thức cơ bản về vai trò của pháp luật SHTT trong thương
mại quốc tế, bao gồm các khía cạnh: vận dụng các Điều ước quốc tế về SHTT mà Việt
Nam đã tham gia vào việc xác lập quyền SHTT tại nước ngoài, xử lí các tranh chấp SHTT
trong thương mại quốc tế, khái niệm về li-xăng quyền SHTT trong kinh doanh quốc tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Nắm được các nội dung cơ bản về: Các Điều ước quốc tế về
SHTT chính mà Việt Nam đã tham gia trong cả 4 lĩnh vực: Quyền tác giả và Quyền liên
quan đến quyền tác giả, Quyền sỡ hữu công nghiệp, Quyền đối với Giống cây trồng và
Bảo vệ quyền SHTT. Cấu trúc tổng quát của một hợp đồng li-xăng SHTT trong thương
mại quốc tế. Một số nội dung tổng quát trong việc xử lí tranh chấp SHTT quốc tế theo các
qui trình của Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
3.2. Về kĩ năng: Biết cách tự đọc và nắm bắt nội dung của các Điều ước quốc tế về
SHTT. Biết phương pháp tiếp cận để vận dụng pháp luật SHTT vào việc phòng ngừa và
xử lí các rủi ro và tranh chấp SHTT trong thương mại quốc tế.
3.3. Về thái độ: - Nâng cao ý thức thận trong về các khía cạnh SHTT trong tất cả các
giao dịch kinh doanh quốc tế. Thích thú trong việc tìm hiểu thêm các Điều ước quốc tế
khác về SHTT cũng như pháp luật SHTT của các nước khác, để có thể tham vấn, hỗ trợ
các chủ thể Việt Nam trong các giao dịch thương mại quốc tế và trong hoạt động đầu tư ra
nước ngoài.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Phần 1. Trên nền tảng của pháp luật SHTT Việt Nam, dẫn nhập sinh viên làm quen
với vận dụng pháp luật SHTT trong thương mại, đầu tư và chuyển giap công nghệ quốc tế
thông qua các điều ước quốc tế về SHTT và các tổ chức điều hành các điều ước này.

1

Phần 2. Yêu cầu sinh viên tập đọc và bình giảng trực tiếp một số điều ước quốc tế về
SHTT chủ yếu mà Việt Nam đã tham gia trên cả 4 ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1.2. Mã HP/MH: 844101
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Học phần nhằm tiếp tục cung cấp cho người học đã học qua Học phần Luật Sở hữu
trí tuệ (SHTT) Việt Nam các kiến thức cơ bản về vai trò của pháp luật SHTT trong thương
mại quốc tế, bao gồm các khía cạnh: vận dụng c Điều ước quốc tế về SHTT Việt
Nam đã tham gia vào việc xác lập quyền SHTT tại nước ngoài, xử lí các tranh chấp SHTT
trong thương mại quốc tế, khái niệm về li-xăng quyền SHTT trong kinh doanh quốc tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Nắm được các nội dung bản về: Các Điều ước quốc tế về
SHTT chính mà Việt Nam đã tham gia trong cả 4 lĩnh vực: Quyền tác giả Quyền liên
quan đến quyền tác giả, Quyền sỡ hữu công nghiệp, Quyền đối với Giống cây trồng
Bảo vệ quyền SHTT. Cấu trúc tổng quát của một hợp đồng li-xăng SHTT trong thương
mại quốc tế. Một số nội dung tổng quát trong việc xử tranh chấp SHTT quốc tế theo các
qui trình của Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
3.2. Về năng: Biết cách tự đọc nắm bắt nội dung của các Điều ước quốc tế về
SHTT. Biết phương pháp tiếp cận để vận dụng pháp luật SHTT vào việc phòng ngừa
xử lí các rủi ro và tranh chấp SHTT trong thương mại quốc tế.
3.3. Về thái độ: - Nâng cao ý thức thận trong về các khía cạnh SHTT trong tất cả các
giao dịch kinh doanh quốc tế. Thích thú trong việc tìm hiểu thêm các Điều ước quốc tế
khác về SHTT cũng n pháp luật SHTT của các nước khác, để thể tham vấn, hỗ trợ
các chủ thể Việt Nam trong các giao dịch thương mại quốc tế và trong hoạt động đầu tư ra
nước ngoài.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Phần 1. Trên nền tảng của pháp luật SHTT Việt Nam, dẫn nhập sinh viên làm quen
với vận dụng pháp luật SHTT trong thương mại, đầu tư và chuyển giap công nghệ quốc tế
thông qua các điều ước quốc tế về SHTT và các tổ chức điều hành các điều ước này.
1
đề cương môn Luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế - Trang 2
đề cương môn Luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn Luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế 9 10 823