Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2311 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.2. Mã HP/MH:

844053

1.3. Số tín chỉ:

3 (3,0)

1.4. Số tiết:

45 (45,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Tư pháp quốc tế (843045)
- Đòi hỏi môn song hành: Thanh toán quốc tế (844054)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Kết thúc môn học, sinh viên có khả năng hiểu và nắm vững về tổ chức hoạt động của
các tổ chức quốc tế trong hội nhập kinh tế toàn cầu như Liên Hiệp quốc, WTO, IMF, WB,
IJC, UNCITRAL, UNCTAD, ICSIO; nhận thức và biết vận dụng cơ bản các nguyên tắc
kinh doanh quốc tế trong đánh giá các hoạt động kinh doanh; hiểu và nhận thức rõ về
pháp luật cạnh canh, chuẩn bị được tâm thế của con người mới trong xu thế tự do hóa
thương mại toàn cầu. Trong hoạt động thương mại, sinh viên có được những tri thức nhất
định về pháp luật hải quan, về giao nhận hàng hóa khi thực hiện các nghiệp vụ trong xuất
nhập khẩu và có được các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết qua việc giải quyết các bài tập tình
huống trong tranh chấp thương mại.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Cung cấp cho người học về kiến thức về sự hình thành và phát triển
của Tổ chức thương mại thế giới, các nguyên tắc pháp lý, biện pháp khắc phục thương
mại, Chống bán phá giá và thuế chống bán phá giá, tự vệ thương mại và hợp đồng mua
bán hàng hóa quốc tế.
3.2. Về kĩ năng: Qua phần nhận thức, người học có được các kỹ năng tư duy, kỹ năng
thuyết trình, viết và kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến nội dung và vấn
đề giải quyết sơ lược các tranh chấp thương mại quốc tế.
3.3. Về thái độ: Sinh viên có thái độ đúng đắn khi nghiên cứu các vấn đề liên quan đến
thương mại quốc tế; xây dựng ý thức công dân tốt và nhận thức đúng đắn trong hoạt động
thương mại quốc tế.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Học phần giới thiệu tổng quan về nguồn gốc và luật kinh doanh trong môi trường kinh
doanh quốc tế ở giác độ công pháp, giới thiệu các quy tắc điều chỉnh thương mại quốc tế
và những rủi ro trong kinh doanh; các chủ thể và các nguyên tắc cơ bản của luật kinh
doanh quốc tế, kiến thức cơ bản về các tổ chức quốc tế và pháp luật về cạnh tranh trong
1

môi trường kinh doanh toàn cầu; các quy định cơ bản về hải quan trong thương mại quốc
tế như cắt giảm thuế quan theo...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1.2. Mã HP/MH: 844053
1.3. Số tín chỉ: 3 (3,0)
1.4. Số tiết: 45 (45,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Tư pháp quốc tế (843045)
- Đòi hỏi môn song hành: Thanh toán quốc tế (844054)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Kết thúc môn học, sinh viên khả năng hiểu nắm vững về tổ chức hoạt động của
các tổ chức quốc tế trong hội nhập kinh tế toàn cầu như Liên Hiệp quốc, WTO, IMF, WB,
IJC, UNCITRAL, UNCTAD, ICSIO; nhận thức biết vận dụng bản các nguyên tắc
kinh doanh quốc tế trong đánh giá các hoạt động kinh doanh; hiểu nhận thức v
pháp luật cạnh canh, chuẩn bị được tâm thế của con người mới trong xu thế t do hóa
thương mại toàn cầu. Trong hoạt động thương mại, sinh viên được những tri thức nhất
định về pháp luật hải quan, về giao nhận hàng hóa khi thực hiện các nghiệp vụ trong xuất
nhập khẩu được các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết qua việc giải quyếtc bài tập tình
huống trong tranh chấp thương mại.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Cung cấp cho người học về kiến thức về sự hình thành và phát triển
của Tổ chức thương mại thế giới, các nguyên tắc pháp lý, biện pháp khắc phục thương
mại, Chống bán phá giá thuế chống bán phá giá, tự vệ thương mại hợp đồng mua
bán hàng hóa quốc tế.
3.2. Về năng: Qua phần nhận thức, người học được các kỹ năng duy, kỹ năng
thuyết trình, viết kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến nội dung vấn
đề giải quyết sơ lược các tranh chấp thương mại quốc tế.
3.3. Về thái độ: Sinh viên có thái độ đúng đắn khi nghiên cứu các vấn đề liên quan đến
thương mại quốc tế; xây dựng ý thức công dân tốt nhận thức đúng đắn trong hoạt động
thương mại quốc tế.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Học phần giới thiệu tổng quan về nguồn gốc và luật kinh doanh trong môi trường kinh
doanh quốc tế giác độ công pháp, giới thiệu các quy tắc điều chỉnh thương mại quốc tế
những rủi ro trong kinh doanh; các chủ thể các nguyên tắc cơ bản của luật kinh
doanh quốc tế, kiến thức bản về các tổ chức quốc tế pháp luật về cạnh tranh trong
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 9 10 718