Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về cạnh tranh

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH

1.2. Mã HP/MH:

845102

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về đầu tư (845101)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức cơ bản của pháp luật Việt Nam liên
quan đến những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh. Hướng dẫn cho
người học thành thạo năng lực thu thập, xử lý thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại để
truy cập thông tin dữ liệu pháp lý liên quan đến các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
và hạn chế chạnh tranh trong pháp luật cạnh tranh của nước ta.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Hiểu được khái niệm, đặc điểm về hạn chế cạnh tranh và hành vi
cạnh tranh không lành mạnh; Trình bày được những quy định của pháp luật về tổng quan
cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh. Nhớ được các quy định của pháp luật cũng như tổng
quan về hạn chế cạnh tranh trong luật cạnh tranh. Trình bày được các vấn đề liên quan
khái niệm, thẩm quyền và thủ tục giải quyết cạnh tranh trong pháp luật cạnh tranh của
nước ta.
3.2. Về kĩ năng: Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích,
đánh giá và xây dựng lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến các hành vi
hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh của các chủ thể kinh doanh, hoạt động
thương mại. Phát triển Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm và kỹ năng bình luận, diễn đạt,
thuyết trình trước công chúng. Phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau
dồi và phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.
3.3. Về thái độ: Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố và nâng cao trình
độ nhận thức của người học về các vấn đề thuộc khái niệm cạnh tranh, giải quyết trong tố
tụng cạnh tranh. Chủ động vận dụng kiến thức đã học để phân tích và giải quyết các vấn
đề chống hạn chế cạnh tranh và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế
thị trường nhiều thành phần.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH

1

Học phần Luật Cạnh tranh là môn học pháp lý thuộc kiến thức của chuyên ngànhLuật
Kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Luật Cạnh tranh và Pháp
luật cạnh tranh v...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH
1.2. Mã HP/MH: 845102
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về đầu tư (845101)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức bản của pháp luật Việt Nam liên
quan đến những vấn đề cơ bản về cạnh tranh pháp luật cạnh tranh. Hướng dẫn cho
người học thành thạo ng lực thu thập, xử thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại đ
truy cập thông tin dữ liệu pháp liên quan đến các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
và hạn chế chạnh tranh trong pháp luật cạnh tranh của nước ta.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Hiểu được khái niệm, đặc điểm về hạn chế cạnh tranh và hành vi
cạnh tranh không lành mạnh; Trình bày được những quy định của pháp luật vtổng quan
cạnh tranh pháp luật cạnh tranh. Nh được các quy định của pháp luật cũng như tổng
quan v hạn chế cạnh tranh trong luật cạnh tranh. Trình bày được các vấn đề liên quan
khái niệm, thẩm quyền thủ tục giải quyết cạnh tranh trong pháp luật cạnh tranh của
nước ta.
3.2. Về năng: Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích,
đánh g xây dựng lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến c hành vi
hạn chế cạnh tranh cạnh tranh không lành mạnh của các chủ thể kinh doanh, hoạt động
thương mại. Phát triển K ng cộng tác, làm việc nhóm kỹ năng bình luận, diễn đạt,
thuyết trình trước công chúng. Phát triển kỹ năng duy, sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau
dồi và phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.
3.3. Về thái độ: Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố ng cao trình
độ nhận thức của người học về các vấn đề thuộc khái niệm cạnh tranh, giải quyết trong tố
tụng cạnh tranh. Chủ động vận dụng kiến thức đã học để phân tích giải quyết các vấn
đề chống hạn chế cạnh tranh và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế
thị trường nhiều thành phần.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1
đề cương môn pháp luật về cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn pháp luật về cạnh tranh - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về cạnh tranh 9 10 824