Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Phap luat ve chong ban pha gia cua WTO va viet nam

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA WTO
VÀ VIỆT NAM

1.2. Mã HP/MH:

844057

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Tư pháp quốc tế (843045)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nội dung của học phần pháp luật về chống bán phá giá trong WTO sẽ cung cấp cho
sinh viên những kiến thức cơ bản nhất vềcác quy định của pháp luật quốc tế về bán phá
giá và chống bán phá giả của WTO. Từ đó, giúp sinh viên cũng cố lại kiến thức đã học,
mở rộng kiến thức, tăng cường khả năng liên hệ, tư duy, vận dụng giải quyết những tình
huống đặt ra một cách hiệu quả.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Nội dung của học phần sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về
WTO: lịch sử hình thành và phát triển của WTO, quan điểm của wto về bán phá giá, thủ
tục, điều kiện và nguyên tắc thực hiện áp thuế bán phá giá.
3.2. Về kĩ năng:
Trên cơ sở nhận thức đúng đắng về những kiến thức lý luận và pháp lý về WTO về bán
phá giá, những điều kiện, cơ chế áp dụng thuế chống bán phá giá sẽ giúp sinh viên tăng
cường những kỹ năng trong đàm phán, giao kết hợp đồng thương mại quốc tế cũng như
việc tiến hành các thủ tục để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng khi bị xâm hại, góp phần
nâng cao trình độ, tăng cường trao dồi kỹ năng xác định đúng loại quan hệ pháp luật và
vận dụng kiến thức pháp luật giải quyết tốt hơn các tình huống đặt ra.
3.3. Về thái độ:
Trên cơ sở nhận thức đúng đắng về những kiến thức lý luận và pháp lý về bán phá giá
và chống bán phá giá trong WTO sẽ góp phần nâng cao trình độ, ý thức pháp luật của sinh
viên, tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận
và bảo vệ chính kiến của cá nhân, đam mê khởi nghiệp, ý thức xây dựng pháp luật và phát
triển đất nước.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1

Chương 1: Một số vấn đề chung về WTO, bán phá giá và chống bán phá giá trong
WTO.
Chương 2: Nội dung pháp luật về chống bán phá giá trong WTO.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH
Chương 1: Một số vấn đề chung về WTO và giải quyết
tranh chấp tại WTO

12

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Tập trung / Thuyết t...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA WTO
VÀ VIỆT NAM
1.2. Mã HP/MH: 844057
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Tư pháp quốc tế (843045)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nội dung của học phần pháp luật về chống bán phá giá trong WTO sẽ cung cấp cho
sinh viên những kiến thức bản nhất vềcác quy định của pháp luật quốc tế về bán phá
giá chống bán phá giả của WTO. Từ đó, giúp sinh viên cũng cố lại kiến thức đã học,
mở rộng kiến thức, tăng cường khả năng liên hệ, duy, vận dụng giải quyết những tình
huống đặt ra một cách hiệu quả.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Nội dung của học phần sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức bản nhất về
WTO: lịch sử hình thành phát triển của WTO, quan điểm của wto về n phá giá, thủ
tục, điều kiện và nguyên tắc thực hiện áp thuế bán phá giá.
3.2. Về kĩ năng:
Trên cơ sở nhận thức đúng đắng về những kiến thức lý luận và pháp lý về WTO về bán
phá giá, những điều kiện, chế áp dụng thuế chống bán phá giá sẽ giúp sinh viên tăng
cường những kỹ năng trong đàm phán, giao kết hợp đồng thương mại quốc tế cũng như
việc tiến hành các thủ tục để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng khi bị xâm hại, góp phần
nâng cao trình độ, tăng cường trao dồi kỹ năng xác định đúng loại quan h pháp luật
vận dụng kiến thức pháp luật giải quyết tốt hơn các tình huống đặt ra.
3.3. Về thái độ:
Trên sở nhận thức đúng đắng về những kiến thức lý luận pháp về bán phá giá
và chống bán phá giá trong WTO sẽ góp phần nâng cao trình độ, ý thức pháp luật của sinh
viên, tăng cường khả năng duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận
bảo vệ chính kiến của nhân, đam mê khởi nghiệp, ý thức xây dựng pháp luật và phát
triển đất nước.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1
Đề cương môn Phap luat ve chong ban pha gia cua WTO va viet nam - Trang 2
Đề cương môn Phap luat ve chong ban pha gia cua WTO va viet nam - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương môn Phap luat ve chong ban pha gia cua WTO va viet nam 9 10 822