Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về chứng khoán

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1981 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

1.2. Mã HP/MH:

845053

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (20,10)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về kinh doanh bất động sản (845055)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
- Giúp cho sinh viên cụ thể hóa những kiến thức cơ bản, nền tảng về lịch sử hình
thành, cơ chế hoạt động, chỉ báo Thị trường chứng khoán (TTCK); nắm vững các qui định
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kĩ năng cho hoạt động tư vấn pháp luật
trong lĩnh vực mở tài khoản, mua bán chứng khoán và giải quyết các tranh chấp liên quan
phát sinh từ hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
- Nhận diện tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán: vị trí, vai trò và
mối tương tác giữa thị trường chứng khoán và các loại hình thị trường tài chính khác; địa
vị pháp lí của các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán; loại hình chứng khoán,
chào bán chứng khoán và tổ chức giao dịch chứng khoán trên thị trường.
- Nhận diện được bản chất, đặc thù của các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực chứng
khoán; nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh các vấn
đề liên quan trong lĩnh vực chứng khoán.
- Nắm bắt những kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt động của thị trường chứng
khoán.
3.2. Về kĩ năng:
- Thành thạo một số kĩ năng tìm kiếm và sử dụng các qui định của pháp luật chứng
khoán để giải quyết những tình huống cơ bản, điển hình trong lĩnh vực chứng khoán;
- Phát triển kĩ năng nghiên cứu, phân tích, lập luận, góp ý xây dựng các văn bản
pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán;
- Giúp cho người học có những kiến thức và kĩ năng hoạt động tư vấn pháp luật
trong lĩnh vực mở tài khoản, mua bán chứng khoán và giải quyết các tranh chấp liên quan
1

phát sinh từ hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán để góp phần bảo vệ tốt quyền
lợi của nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán.
3.3. Về thái độ:
- Đảm bảo cho học viên tự tin trước những vấn đề pháp lí nảy sinh trong lĩnh vực
chứng khoán;
- Dựa trên các kiến thức nền tảng đã được học, sinh v...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
1.2. Mã HP/MH: 845053
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (20,10)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về kinh doanh bất động sản (845055)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
- Giúp cho sinh viên cụ thể hóa những kiến thức bản, nền tảng về lịch sử hình
thành, cơ chế hoạt động, chỉ báo Thị trường chứng khoán (TTCK); nắm vững các qui định
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Trang bị cho sinh viên một số kiến thức ng cho hoạt động vấn pháp luật
trong lĩnh vực mtài khoản, muan chứng khoán giải quyết các tranh chấp liên quan
phát sinh từ hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
- Nhận diện tổng quan về chứng khoán thị trường chứng khoán: vị trí, vai trò
mối tương tác giữa thị trường chứng khoán c loại hình th trường tài chính khác; địa
vị pháp lí của c chủ thể tham gia o thị trường chứng khoán; loại hình chứng khoán,
chào bán chứng khoán và tổ chức giao dịch chứng khoán trên thị trường.
- Nhận diện được bản chất, đặc thù của c quan hệ pháp luật trong lĩnh vực chứng
khoán; nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh các vấn
đề liên quan trong lĩnh vực chứng khoán.
- Nắm bắt những kiến thức bản về thực tiễn hoạt động của thị trường chứng
khoán.
3.2. Về kĩ năng:
- Thành thạo một số năng tìm kiếm sử dụng các qui định của pháp luật chứng
khoán để giải quyết những tình huống cơ bản, điển hình trong lĩnh vực chứng khoán;
- Phát triển năng nghiên cứu, phân tích, lập luận, góp ý xây dựng các văn bản
pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán;
- Giúp cho người học những kiến thức năng hoạt động vấn pháp luật
trong lĩnh vực mtài khoản, muan chứng khoán giải quyết các tranh chấp liên quan
1
đề cương môn pháp luật về chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn pháp luật về chứng khoán - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về chứng khoán 9 10 435