Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về chứng khoán

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2050 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

1.2. Mã HP/MH:

845053

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (20,10)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về kinh doanh bất động sản (845055)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
- Giúp cho sinh viên cụ thể hóa những kiến thức cơ bản, nền tảng về lịch sử hình
thành, cơ chế hoạt động, chỉ báo Thị trường chứng khoán (TTCK); nắm vững các qui định
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kĩ năng cho hoạt động tư vấn pháp luật
trong lĩnh vực mở tài khoản, mua bán chứng khoán và giải quyết các tranh chấp liên quan
phát sinh từ hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
- Nhận diện tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán: vị trí, vai trò và
mối tương tác giữa thị trường chứng khoán và các loại hình thị trường tài chính khác; địa
vị pháp lí của các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán; loại hình chứng khoán,
chào bán chứng khoán và tổ chức giao dịch chứng khoán trên thị trường.
- Nhận diện được bản chất, đặc thù của các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực chứng
khoán; nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh các vấn
đề liên quan trong lĩnh vực chứng khoán.
- Nắm bắt những kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt động của thị trường chứng
khoán.
3.2. Về kĩ năng:
- Thành thạo một số kĩ năng tìm kiếm và sử dụng các qui định của pháp luật chứng
khoán để giải quyết những tình huống cơ bản, điển hình trong lĩnh vực chứng khoán;
- Phát triển kĩ năng nghiên cứu, phân tích, lập luận, góp ý xây dựng các văn bản
pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán;
- Giúp cho người học có những kiến thức và kĩ năng hoạt động tư vấn pháp luật
trong lĩnh vực mở tài khoản, mua bán chứng khoán và giải quyết các tranh chấp liên quan
1

phát sinh từ hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán để góp phần bảo vệ tốt quyền
lợi của nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán.
3.3. Về thái độ:
- Đảm bảo cho học viên tự tin trước những vấn đề pháp lí nảy sinh trong lĩnh vực
chứng khoán;
- Dựa trên các kiến thức nền tảng đã được học, sinh v...
phát sinh từ hoạt động phát hành giao dịch chứng khoán để góp phần bảo vệ tốt quyền
lợi của nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán.
3.3. Về thái độ:
- Đảm bảo cho học viên tự tin trước những vấn đề pháp nảy sinh trong lĩnh vực
chứng khoán;
- Dựa trên các kiến thức nền tảng đã được học, sinh viên thể mong muốn tiếp tục
theo đuổi nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức pháp sâu hơn trong lĩnh vực chứng
khoán.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Luật chứng khoán môn học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức
bản về địa vị pháp của các chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán, nội
dung pháp chủ yếu trong kinh doanh chứng khoán quản nhà nước trong lĩnh vực
chứng khoán. Học phần này bao gồm các nội dung cơ bản sau:
1. Những vấn đề luận chung về thị trường chứng khoán pháp luật về thị
trường chứng khoán.
2. Pháp luật về chào bán chứng khoán.
3. Pháp luật về tổ chức giao dịch thị trường chứng khoán.
4. Pháp luật về chủ thể kinh doanh trên thị trường chứng khoán.
5. Pháp luật về quản nhà nước; xử vi phạm giải quyết tranh chấp trong
lĩnh vực chứng khoán và thị ờng chứng khoán.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH
Số
tiết
Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Phần 1. Giảng lí thuyết
Tổ chức hoạt động lớp,
chia nhóm để thảo luận,
thuyết trình, tổ chức
hoạt động cá nhân.
Giảng thuyết, thảo
luận, thực hành nhóm,
tự học có hướng dẫn.
Chương 1. Những vấn đề luận chung về thị trường
chứng khoán và pháp luật về thị trường chứng khoán.
4
1 luận chung về chứng khoán và thị trường
chứng khoán.
1.1. Khái quát chung về chứng khoán.
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm chứng khoán.
1.1.2. Phân loại chứng khoán.
1.2. Khái quát chung về thị trường chứng khoán.
1.2.1. Quá trình hình thành phát triển thị trường
chứng khoán trên thế giới và Việt Nam.
1.2.2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại thị trường chứng
khoán.
1.2.3. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của thị trường
chứng khoán.
Tổ chức hoạt động lớp,
chia nhóm để thảo luận,
1.2.4. Ý nghĩa, vai trò của thị trường chứng khoán
trong nền kinh tế thị trường.
2
đề cương môn pháp luật về chứng khoán - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn pháp luật về chứng khoán - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về chứng khoán 9 10 763