Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về đấu thầu quốc tế

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

1.2. Mã HP/MH:

844061

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học giúp cho sinh viên trang bị kiến thức về pháp luật Đấu thầu quốc tế trong
điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và rèn luyện các kỹ năng nhận thức và thực hành tốt
công việc tổ chức thực hiện hoặc tham gia làm nhân viên trong các tổ chức đầu thầu quốc
tế như đấu thầu mua sắm hàng hóa, tài sản; đấu thầu xây dựng trong môi trường làm việc
quốc tế…v.v…qua việc nghiên cứu, học tập môn học pháp luật đấu thầu quốc tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Hiểu được các quy định của các tổ chức tài chính quốc tế, các nhà
tài trợ như WB, ADB, JIBIC, SIDA .… về đấu thầu, các nguyên tắc cơ bản và trình tự thực
hiện đấu thầu, tư cách của nhà thầu, điều kiện tham dự thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu,
phân biệt được các các loại đấu thầu, các loại hồ sơ dự thầu, mời thầu, hồ sơ đề xuất và
thẩm định thầu và các hành vi bị cấm trong đấu thầu, xử lý vi phạm và phân cấp trách
nhiệm trong hoạt động đấu thầu.
3.2. Về kĩ năng: Học xong học phần này, sinh viên có thể tham khảo tài liệu, kỹ năng
tìm kiếm, đọc văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu quốc tế trong các lãnh vực xây
dựng, mua sắm hàng hóa quốc tế, tư vấn…, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra
trên thực tế liên quan đến hoạt động, tổ chức đấu thầu trong kinh doanh.
3.3. Về thái độ: Từ việc có những kiến thức và học tập, rèn luyện kỹ năng tư vấn đấu
thầu quốc tế trong hoạt động kinh doanh, góp phần vào việc hình thành, nâng cao ý thức
pháp luật của sinh viên; Tạo ra sự tự tin, năng động cho các sinh viên có điều kiện tiền đề
sau này làm việc trong môi trường quốc tế, có khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập,
lập luận, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá nhân, đam mê khởi sự doanh
nghiệp và có kỹ năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý trong hoạt động kinh doanh.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Môn học này gồm 04 chương, có nội dung chính như sau:
Chương 1: Khái niệm, vai trò và đặc điểm về đấu thầu quốc tế.
1

Chương 2. Nguyên tắc trong...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ
1.2. Mã HP/MH: 844061
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học giúp cho sinh viên trang bị kiến thức về pháp luật Đấu thầu quốc tế trong
điều kiện hội nhập kinh tế thế giới n luyện các kỹ năng nhận thức thực hành tốt
công việc tổ chức thực hiện hoặc tham giam nhân viên trong các tổ chức đầu thầu quốc
tế như đấu thầu mua sắm hàng hóa, tài sản; đấu thầu xây dựng trong môi trường làm việc
quốc tế…v.v…qua việc nghiên cứu, học tập môn học pháp luật đấu thầu quốc tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Hiểu được các quy định của các tổ chức tài chính quốc tế, các nhà
tài trợ như WB, ADB, JIBIC, SIDA .… về đấu thầu, các nguyên tắc cơ bản và trình tự thực
hiện đấu thầu, ch của nhà thầu, điều kiện tham dự thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu,
phân biệt được các các loại đấu thầu, các loại hồ dự thầu, mời thầu, hồ đề xuất và
thẩm định thầu các hành vi bị cấm trong đấu thầu, xử vi phạm phân cấp trách
nhiệm trong hoạt động đấu thầu.
3.2. Về năng: Học xong học phần này, sinh viên thể tham khảo tài liệu, kỹng
tìm kiếm, đọc văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu quốc tế trong các lãnh vực xây
dựng, mua sắm hàng hóa quốc tế, vấn…, vận dụng giải quyết những nh huống xảy ra
trên thực tế liên quan đến hoạt động, tổ chức đấu thầu trong kinh doanh.
3.3. Về thái độ: Từ việc những kiến thức và học tập, rèn luyện kỹ năng vấn đấu
thầu quốc tế trong hoạt động kinh doanh, góp phần vào việc hình thành, nâng cao ý thức
pháp luật của sinh viên; Tạo ra sự tự tin, năng động cho các sinh viên điều kiện tiền đề
sau này làm việc trong môi trường quốc tế, khả ng duy, ý thức, tinh thần học tập,
lập luận, tham gia thảo luận bảo vệ chính kiến của nhân, đam khởi sự doanh
nghiệp và có kỹ năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý trong hoạt động kinh doanh.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Môn học này gồm 04 chương, có nội dung chính như sau:
Chương 1: Khái niệm, vai trò và đặc điểm về đấu thầu quốc tế.
1
đề cương môn pháp luật về đấu thầu quốc tế - Trang 2
đề cương môn pháp luật về đấu thầu quốc tế - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về đấu thầu quốc tế 9 10 91