Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về đầu tư xây dựng

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.2. Mã HP/MH:

845057

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Pháp luật về đầu tư (845101)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên sẽ nhận thức một cách tổng quan lý luận và những quy định của pháp luật
đầu tư xây dựng công trình, vận dụng giải quyết các tình huống liên quan, nắm vững
những kiến thức làm nền tảng để học các học phần kế tiếp.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: nội dung của học phần sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức
pháp luật về đầu tư xây dựng công trình như: Quy hoạch xây dựng, khảo sát, thiết kế xây
dựng, xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng, quản lý nhà nước
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng….
3.2. Về kĩ năng: Kỹ năng tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, đọc văn bản quy phạm
phá luật, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trên thực tế liên quan quy hoạch
xây dựng, khảo sát, thiết kế xây dựng, xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu và hợp
đồng xây dựng, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
3.3. Về thái độ: Từ việc có những kiến thức pháp luật về đầu tư xây dựng, góp phần
vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên, tăng cường khả năng tư duy,
ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá nhân,
đam mê khởi nghiệp, ý thức xây dựng pháp luật và phát triển đất nước.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư xây dựng
Chương 2: Quy hoạch xây dựng.
Chương 3: Khảo sát, thiết kế xây dựng.
Chương 4: Xây dựng công trình
Chương 5: Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng
Chương 6: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
1

5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư xây dựng

1.1. Hoạt động xây dựng
1.2. Chủ thể trong quan hệ pháp luật về đầu tư xây
dựng.
1.3. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây
dựng.
1.4. Các hành vi bị cấm trong hoạt động xây dựng.
Chương 2: Quy hoạch xây dựng.
2.1. Khái niệm
2.2. Quy hoạch xây dựng vùng
2.3. Quy hoạch xây dựng đô thị
2.4. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.
2.5. Quản lý quy hoạch...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1.2. Mã HP/MH: 845057
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Pháp luật về đầu tư (845101)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên sẽ nhận thức một cách tổng quan luận những quy định của pháp luật
đầu xây dựng công trình, vận dụng giải quyết các tình huống liên quan, nắm vững
những kiến thức làm nền tảng để học các học phần kế tiếp.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: nội dung của học phần sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức
pháp luật về đầu xây dựng công trình như: Quy hoạch xây dựng, khảo sát, thiết kế xây
dựng, xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu hp đồng xây dựng, quản lý nhà nước
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng….
3.2. V kĩ năng: Kỹ năng tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, đọc văn bản quy phạm
phá luật, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trên thực tế liên quan quy hoạch
xây dựng, khảo sát, thiết kế y dựng, xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu hp
đồng xây dựng, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
3.3. Về thái độ: Từ việc có những kiến thức pháp luật về đầu xây dựng, góp phần
vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên, tăng cường khả năng tư duy,
ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận bảo vệ chính kiến của nhân,
đam mê khởi nghiệp, ý thức xây dựng pháp luật và phát triển đất nước.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư xây dựng
Chương 2: Quy hoạch xây dựng.
Chương 3: Khảo sát, thiết kế xây dựng.
Chương 4: Xây dựng công trình
Chương 5: Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng
Chương 6: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
1
đề cương môn pháp luật về đầu tư xây dựng - Trang 2
đề cương môn pháp luật về đầu tư xây dựng - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về đầu tư xây dựng 9 10 616