Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về giao dịch điện tử

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

1.2. Mã HP/MH:

845058

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật cơ bản về loại hình kinh doanh phi
giấy tờ được áp dụng phổ biến trên thế giới trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế. Sau khi
học xong, người học có thể vận dụng những kiến thức pháp lí vào loại hình kinh doanh
thương mại điện tử. Sau khi học xong, người học có thể tự mình hoặc liên kết với các
doanh nghiệp áp dụng loại hình thương mại điện tử để kinh doanh.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật cơ bản về giao
dịch điện tử.
3.2. Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng kinh doanh bằng thương mại điện tử.
3.3. Về thái độ: Sinh viên có nhận thức đúng khi tham gia giao dịch điện tử.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
- Giới thiệu cho sinh viên biết loại hình kinh doanh thương mại điện tử đã và đang
được áp dụng tại Việt Nam (đặc biệt từ khi Việt Nam tham gia WTO).
- Giới thiệu pháp luật về giao dịch điện tử.
- Kĩ năng giao kết và thực hiện Hợp đồng điện tử.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1. Tổng quan về thương mại điện tử.
08
1.1 Khái niệm thương mại điện tử
1.2 Các hình thức ứng dụng phương tiện điện tử vào
hoạt động thương mại.
1.3 Các mô hình thương mại điện tử.
1

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá

1.4 Pháp luật quốc tế về thương mại điện tử.
Chương 2. Những nội dụng cơ bản của Luật giao 14
dịch điện tử.
2.1 Những vấn đề chung.
2.2 Bố cục của Luật giao dịch điện tử.
2.3 Những nội dung cơ bản của Luật giao dịch điện tử.
Chương 3. Hợp đồng điện tử và giao kết hợp đồng 06
điện tử.
3.1 Hợp đồng điện tử.
3.2 Giao kết hợp đồng điện tử.
6. Tài liệu học tập
6.1. Tài liệu chính:
- Bộ Công thương, Báo cáo Thương mại điện tử năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010.
- Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế (2005). Tìm hiểu về thương mại điện
tử, NXB. Chính trị quốc gia.
- Luật mẫu về Thương mại điện tử của UNCITRAL.
- Luật mẫu về Chữ kí điện tử của UNCITRAL.
...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
1.2. Mã HP/MH: 845058
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật cơ bản về loại hình kinh doanh phi
giấy tờ được áp dụng phổ biến trên thế giới trong thời hội nhập kinh tế quốc tế. Sau khi
học xong, người học thể vận dụng những kiến thức pháp vào loại hình kinh doanh
thương mại điện tử. Sau khi học xong, người học có thể tự nh hoặc liên kết với các
doanh nghiệp áp dụng loại hình thương mại điện tử để kinh doanh.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật bản về giao
dịch điện tử.
3.2. Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng kinh doanh bằng thương mại điện tử.
3.3. Về thái độ: Sinh viên có nhận thức đúng khi tham gia giao dịch điện tử.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
- Giới thiệu cho sinh viên biết loại hình kinh doanh thương mại điện tử đã đang
được áp dụng tại Việt Nam (đặc biệt từ khi Việt Nam tham gia WTO).
- Giới thiệu pháp luật về giao dịch điện tử.
- Kĩ năng giao kết và thực hiện Hợp đồng điện tử.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH
Số
tiết
Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Chương 1. Tổng quan về thương mại điện tử. 08
1.1 Khái niệm thương mại điện tử
1.2 Các hình thức ứng dụng phương tiện điện tử vào
hoạt động thương mại.
1.3 Các mô hình thương mại điện tử.
1
đề cương môn pháp luật về giao dịch điện tử - Trang 2
đề cương môn pháp luật về giao dịch điện tử - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về giao dịch điện tử 9 10 270