Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN

1.2. Mã HP/MH:

844064

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức cơ bản của pháp luật Việt Nam Để góp
phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,
khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc
gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; liên quan đến
quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá
cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước
và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức :
- Nắm được Khái niệm, đặc điểm Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra,
giám sát hải quan.
- Nắm được các quy định của pháp luật về Thủ tục hải quan.
- Trình bày được các quyền và nghĩa vụ của ngành Hải quan.
3.2. Về kĩ năng:
- Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá và xây dựng
lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến pháp Luật Hải Quan.
- Phát triển Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm và kỹ năng bình luận, diễn đạt, thuyết
trình trước công chúng.
- Phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau dồi và phát triển năng lực
đánh giá và tự đánh giá.
3.3. Về thái độ:
- Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố và nâng cao trình độ nhận thức của
người học về các vấn đề quy định của pháp Luật Hải Quan.
1

- Chủ động vận dụng kiến thức đã học để phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan
trong thực tiễn về Hải Quan.
- Hình thành tính tự tin, bản lĩnh cho sinh viên.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần Luật Hải Quan là môn học pháp lý thuộc kiến thức cung cấp cho người học
những kiến thức cơ bản về quy định quản lý nhà nước đối với hàng hoá được xuất khẩu,
nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá
nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung c...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN
1.2. Mã HP/MH: 844064
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức bản của pháp luật Việt Nam Để góp
phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà ớc v phát triển kinh tế, n hóa, hội,
khoa học công nghệ; hpc giao u quốc tế; bảo vệ chủ quyền an ninh quốc
gia, lợi ích của Nc, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, nhân; liên quan đến
quy định quảnnhà nước về hải quan đối với hàng h được xuất khẩu, nhập khẩu, q
cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước
và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức :
- Nắm đưc Khái niệm, đặc điểm Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra,
giám sát hải quan.
- Nắm được các quy định của pháp luật về Thủ tục hải quan.
- Trình bày được các quyền và nghĩa vụ của ngành Hải quan.
3.2. Về kĩ năng:
- Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hp, so sánh, phân tích, đánh giá và xây dựng
lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến pháp Luật Hải Quan.
- Phát triển Kỹ ng cộng tác,m việc nhóm kỹ ng bình luận, diễn đạt, thuyết
trình trước công chúng.
- Phát triển kỹ ng tư duy, sáng tạo, khám pm tòi, trau dồi và phát triển năng lực
đánh giá và tự đánh giá.
3.3. Về thái độ:
- Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cốnâng cao trình độ nhận thức của
người học về các vấn đề quy định của pháp Luật Hải Quan.
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN 9 10 891