Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về kế toán, kiểm toán

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

1.2. Mã HP/MH:

845061

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Pháp luật về Thuế (843040)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động kế toán và hoạt động
kiểm toán độc lập; những nguyên tắc cơ bản của các hoạt động này. Đây là nhóm kiến
thức cấu thành của hệ thống kiến thức về pháp luật kinh doanh.
Trợ giúp người học nắm vững các qui chế pháp lý của các công ty kiểm toán, công
ty dịch vụ kế toán, quyền và nghĩa vụ của nhân viên kế toán, kế toán trưởng, kiểm toán
viên và các cá nhân hành nghề độc lập trong lĩnh vực kế toán.
Cung cấp cho người học các kỹ năng cần thiết để sau khi ra trường có thể thực hiện
các công việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về kế toán và tài chính doanh
nghiệp.
Một trong những nội dung cơ bản của môn học liên quan chuẩn mực và nguyên tắc
cần phải tuân thủ trong hoạt động lập chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo
kiểm toán, kiến thức này giúp người học quản lý được các rủi ro, hạn chế những vi phạm,
sai sót liên quan đến tài chính trong hoạt động kinh doanh.
Môn học này còn cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản giúp người học
có thể học tốt các môn học còn lại trong chương trình đào tạo như Luật thuế, Luật ngân
hàng, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, pháp luật kinh doanh bảo
hiểm…
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động kế
toán và hoạt động kiểm toán độc lập; những nguyên tắc cơ bản của các hoạt động này.
Đây là nhóm kiến thức cấu thành của hệ thống kiến thức về pháp luật kinh doanh.
3.2. Về kĩ năng: Cung cấp cho người học các kỹ năng cần thiết để sau khi ra trường
có thể thực hiện các công việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về kế toán và tài
chính doanh nghiệp.
1

3.3. Về thái độ: Trợ giúp người học nắm vững các qui chế pháp lý của các công ty
kiểm toán, công ty dịch vụ kế toán, quyền và nghĩa vụ của nhân viên kế toán, kế toán
trưởng, kiểm toán viên và các cá nhân hành nghề độc lập trong lĩnh vực kế toán.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Ch...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
1.2. Mã HP/MH: 845061
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Pháp luật về Thuế (843040)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH:
Trang bị cho người học những kiến thức bản về hoạt động kế toán hoạt động
kiểm toán độc lập; những nguyên tắc bản của các hoạt động này. Đây nhóm kiến
thức cấu thành của hệ thống kiến thức về pháp luật kinh doanh.
Trợ giúp người học nắm vững các qui chế pháp của các công ty kiểm toán, công
ty dịch vụ kế toán, quyền nghĩa vụ của nhân viên kế toán, kế toán trưởng, kiểm toán
viên và các cá nhân hành nghề độc lập trong lĩnh vực kế toán.
Cung cấp cho người học các kỹng cần thiết để sau khi ra trường thể thực hiện
các công việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về kế toán tài chính doanh
nghiệp.
Một trong những nội dung bản của môn học liên quan chuẩn mực nguyên tắc
cần phải tuân thủ trong hoạt động lập chứng từ, sổ kế toán, o cáo tài chính, báo cáo
kiểm toán, kiến thức này giúp người học quản được các rủi ro, hạn chế những vi phạm,
sai sót liên quan đến tài chính trong hoạt động kinh doanh.
Môn học này còn cung cấp cho người học một số khái niệm bản giúp người học
thể học tốt các môn học còn lại trong chương trình đào tạo như Luật thuế, Luật ngân
hàng, pháp luật về chứng khoán thị trường chứng khoán, pháp luật kinh doanh bảo
hiểm…
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức bản về hoạt động kế
toán hoạt động kiểm toán độc lập; những nguyên tắc bản của các hoạt động này.
Đây là nhóm kiến thức cấu thành của hệ thống kiến thức về pháp luật kinh doanh.
3.2. Về ng: Cung cấp cho người học các kỹ năng cần thiết để sau khi ra trường
thể thực hiện các công việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về kế toán tài
chính doanh nghiệp.
1
đề cương môn pháp luật về kế toán, kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn pháp luật về kế toán, kiểm toán - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về kế toán, kiểm toán 9 10 499