Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về kinh doanh bất động sản

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3688 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1.2. Mã HP/MH:

845055

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về kinh doanh chứng khoán (845053)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Pháp luật kinh doanh bất động sản là môn học chuyên ngành nhằm đáp ứng các
mục tiêu, yêu cầu cơ bản sau: Sinh viên sẽ nhận thức được một cách tổng quan lý luận về
chuyên ngành kinh doanh bất động sản, về các yêu cầu, thủ tục về kinh doanh nhà, công
trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dịch vụ bất động sản, nắm rõ và soạn thảo được hợp
đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Sinh viên nhận thức những kiến thức lý luận về bất động sản và
dịch vụ kinh doanh bất động sản; nắm vững các yêu cầu, thủ tục về kinh doanh nhà, công
trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dịch vụ bất động sản. Chính những kiến thức này giúp
cho sinh viên đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng cũng như tự mình tham gia các hoạt động
kinh doanh bất động sản sau này.
3.2. Về kĩ năng: Học xong học phần này, sinh viên có k ỹ năng phân biệt và soạn
thảo được hợp đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động
sản; giải quyết được các tình huống trong kinh doanh bất động sản và dịch vụ kinh doanh
bất động sản như thiết lập sàn giao dịch, môi giới bất động sản.
3.3. Về thái độ: Từ việc có những kiến thức pháp luật về luật kinh doanh bất động
sản, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh, người học có được khả năng tư duy, ý thức,
tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá nhân, đảm bảo
công khai, minh bạch khi thực hiện các giao dịch trên thị trường bất động sản.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Môn học Pháp luật kinh doanh bất động sản cung cấp kiến thức pháp lý về hoạt
động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Sinh viên sẽ được tiếp cận các nguyên tắc cơ
bản trong hoạt động kinh doanh bất động sản và nghiên cứu các điều kiện áp dụng cho
kinh doanh bất động sản như mua bán nhà, công trình xây dựng và kinh doanh dịch vụ bất
động sản như môi giới, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, các ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1.2. Mã HP/MH: 845055
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về kinh doanh chứng khoán (845053)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Pháp luật kinh doanh bất động sản là môn học chuyên ngành nhằm đáp ứng các
mục tiêu, yêu cầu bản sau: Sinh viên sẽ nhận thức được một cách tổng quan luận về
chuyên ngành kinh doanh bất động sản, về các yêu cầu, thủ tục về kinh doanh nhà, công
trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dịch vụ bất động sản, nắm soạn thảo được hợp
đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Sinh viên nhận thức những kiến thức luận về bất động sản
dịch vụ kinh doanh bất động sản; nắm vững các yêu cầu, thủ tục về kinh doanh nhà, công
trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dịch vụ bất động sản. Chính những kiến thức này giúp
cho sinh viên đáp ng yêu cầu ntuyển dụng cũng n tự nh tham gia các hoạt động
kinh doanh bất động sản sau này.
3.2. Về năng: Học xong học phầny, sinh viên có k năng phân biệt soạn
thảo được hợp đồng kinh doanh bất động sản hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động
sản; giải quyết được các tình huống trong kinh doanh bất động sản dịch vụ kinh doanh
bất động sản như thiết lập sàn giao dịch, môi giới bất động sản.
3.3. Về thái độ: Từ việc những kiến thức pháp luật về luật kinh doanh bất động
sản, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh, người học được khả năng duy, ý thức,
tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận bảo vệ chính kiến của nhân, đảm bảo
công khai, minh bạch khi thực hiện các giao dịch trên thị trường bất động sản.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Môn học Pháp luật kinh doanh bất động sản cung cấp kiến thức pháp về hoạt
động kinh doanh bất động sản Việt Nam. Sinh viên sẽ được tiếp cận các nguyên tắc
bản trong hoạt động kinh doanh bất động sản nghiên cứu các điều kiện áp dụng cho
kinh doanh bất động sản như mua bán nhà, công trình xây dựng và kinh doanh dịch vụ bất
động sản như môi giới, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, các dịnh vụ bất
1
đề cương môn pháp luật về kinh doanh bất động sản - Trang 2
đề cương môn pháp luật về kinh doanh bất động sản - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về kinh doanh bất động sản 9 10 307