Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về quản lí hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1.2. Mã HP/MH:

843114

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Học phần trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.
- Kết thúc học phần, sinh viên sẽ có sự hiểu biết và nhận thức đúng về hoạt động quản
lý hành chính nhà nước.
2.2.Về kĩ năng
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu các
vấn đề về quản lý hành chính nhà nước.
- Hình thành và phát triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước, phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng.
2.3. Về thái độ
- Có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các hoạt động quản lý
hành chính nhà nước.
- Có thái độ và ý thức đúng đắn trong việc tiếp tiếp cận những vấn đề về quản lý hành
chính nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Người học phải nắm được những kiến thức pháp luật cơ bản về quản lý hành chính nhà
nước được nêu tại Mục 4 (Nội dung chi tiết học phần).
- Khái niệm, đặc trưng, phạm vi, chức năng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành
chính nhà nước;
- Pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước;

1

- Pháp luật về quản lý công vụ, công chức, viên chức nhà nước; quyết định quản lý
hành chính nhà nước và kỹ thuật điều hành công sở.
3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để tiếp cận,
phân tích, đánh giá các vấn đề về quản lý hành chính nhà nước;
- Xử lí tình huống pháp lí trong thực tiễn hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có ý thức và thái độ đúng
đắn trong việc nhận thức, đánh giá hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh
vực của đời sống xã hội.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Nội dung học phần pháp luật về quản lý hành chính nhà nước được nêu tại Mục 5 (Nội
dung chi tiết học phần).
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương I. Những vấn đề chung về hàn...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1.2. Mã HP/MH: 843114
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Học phần trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.
- Kết thúc học phần, sinh viên sẽ sự hiểu biết nhận thức đúng về hoạt động quản
lý hành chính nhà nước.
2.2.Về kĩ năng
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu các
vấn đề về quản lý hành chính nhà nước.
- Hình thành phát triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước, phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng.
2.3. Về thái độ
- ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các hoạt động quản lý
hành chính nhà nước.
- thái độ ý thức đúng đắn trong việc tiếp tiếp cận những vấn đề về quản hành
chính nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Người học phải nắm được những kiến thức pháp luật bản về quản hành chính nhà
nước được nêu tại Mục 4 (Nội dung chi tiết học phần).
- Khái niệm, đặc trưng, phạm vi, chức năng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản hành
chính nhà nước;
- Pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước;
1
đề cương môn pháp luật về quản lí hành chính nhà nước - Trang 2
đề cương môn pháp luật về quản lí hành chính nhà nước - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về quản lí hành chính nhà nước 9 10 387