Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3847 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU

1.2. Mã HP/MH:

843068

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Trang bị những kiến thức cơ bản để thực hiện công tác hộ tịch, hộ khẩu như công tác
đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ... Người học sẽ nắm được các
thủ tục để tiến hành công việc, nhất là đối với cán bộ tư pháp xã, phường. Giới thiệu cho
sinh viên hiểu rõ Hộ tịch là việc đăng ký và quản lý các sự kiện nhân thân của mỗi cá nhân
từ khi sinh ra đến khi chết như: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn,đăng ký việc nuôi con
nuôi, đăng ký việc thay đổi hộ tịch, đăng ký tử…
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
- Nắm được Khái niệm, đặc điểm Nguyên tắc tiến hành thủ tục công tác hộ tịch như
công tác đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ...
- Nắm được các quy định của pháp luật về hộ tịch, hộ khẩu.
- Trình bày được các quyền và nghĩa vụ của ngành hành chính tư pháp.
3.2. Về kĩ năng:
- Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá và xây dựng
lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến pháp Luật về hộ tịch, hộ khẩu.
- Phát triển Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm và kỹ năng bình luận, diễn đạt, thuyết
trình trước công chúng.
- Phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau dồi và phát triển năng lực
đánh giá và tự đánh giá.
3.3. Về thái độ:
- Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố và nâng cao trình độ nhận thức của
người học về các vấn đề quy định của pháp Luật về hộ tịch, hộ khẩu.
1

- Chủ động vận dụng kiến thức đã học để phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan
trong thực tiễn về hộ tịch, hộ khẩu.
- Hình thành tính tự tin, bản lĩnh cho sinh viên.
4.Tóm tắt nội dung HP/MH
Môn học bao gồm các kiến thức cơ bản về: Khái niệm công tác hộ tịch, các loại công
tác hộ tịch như khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, thay đổi, cải chính hộ tịch đối
với các quan hệ hộ tịch trong nước và cả những quan hệ có yếu tố nước ngoài; trình tự
tiến hành, ghi chép sổ hộ tịch, trình bày những mẫu hộ tịch và công tác Hộ khẩu....
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU
1.2. Mã HP/MH: 843068
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Trang b những kiến thức bản để thực hiện công tác h tịch, hộ khẩu như công c
đăng khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ... Người học sẽ nắm được c
thủ tục để tiến hành công việc, nhất đối với cán b pháp xã, phường. Giới thiệu cho
sinh viên hiểu rõ Hộ tịch là việc đăng ký và quản lý các sự kiện nhân thân của mỗi cá nhân
từ khi sinh ra đến khi chết như: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn,đăng việc nuôi con
nuôi, đăng ký việc thay đổi hộ tịch, đăng ký tử…
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
- Nắm được Khái niệm, đặc điểm Nguyên tắc tiến hành thủ tục công tác hộ tịch như
công tác đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ...
- Nắm được các quy định của pháp luật về hộ tịch, hộ khẩu.
- Trình bày được các quyền và nghĩa vụ của ngành hành chính tư pháp.
3.2. Về kĩ năng:
- Hình thành phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá xây dựng
lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến pháp Luật về hộ tịch, hộ khẩu.
- Phát triển Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm kỹ năng bình luận, diễn đạt, thuyết
trình trước công chúng.
- Phát triển kỹ ng duy, sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau dồi phát triển năng lực
đánh giá và tự đánh giá.
3.3. Về thái độ:
- Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố nâng cao trình độ nhận thức của
người học về các vấn đề quy định của pháp Luật về hộ tịch, hộ khẩu.
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU 9 10 178