Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1063 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

1.2. Mã HP/MH:

843109

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên nhận thức một cách tổng quan về nông nghiệp, nông thôn; những kiến thức
quản lý nhà nước về nông nghiệp và nông thôn; những định hướng phát triển nông nhiệp
và nông thôn trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1.Về kiến thức
Sinh viên nhận thức được những kiến thức cơ bản về nông nghiệp và nông thôn; những
quy định của pháp luật quản lý nhà nước về nông nghiệp và nông thôn; đinh hương phát
triển nông nghiệp và nông thôn; công tác quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch
điểm dân cư nông thôn.
3.2.Về kĩ năng
Sinh biết biết sưu tầm, tham khảo tài liệu, hình thành kỹ năng tìm kiếm, đọc văn bản
quy phạm pháp luật nói chung và văn bản về nông nghiệp, nông thôn nói riêng để vận
dụng giải quyết những tình huống xảy ra trong thực tế đời sống.
3.3.Về thái độ:
Từ những kiến thức được trang bị của học phần Pháp luật về quản lý về nông nghiệp và
nông thôn sẽ góp phần hình thành và nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trong lĩnh
vực nông nghiệp và nông thôn. Tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập
luận, tham gia thảo luận, bảo vệ chính kiến của mình đối với những vấn đề liên quan.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Nội dung học phần Pháp luật về quản lý về nông nghiệp và nông thôn, gồm 05 chương
(Chi tiết tại Mục 5).
5. Kế hoạch dạy học HP/MH

1

Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương I. Khái quát về nông nghiệp và nông thôn
1.1.Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
1.1.1.Tầm quan trọng của nông nghiệp, nông thôn
1.1.2.Đặc thù của nông nghiệp, nông thôn
06
1.1.3. Quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn
1.2. Vai trò công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp,
nông thôn
1.2.1. Hoạch định phát triển nông nghiệp và kinh tế
nông thôn
1.2.2. Xây dựng thể chế tạo môi trường pháp lý cho
phát triển nông nghiệp, nông thôn
1.2.3. Quy hoạch phát triển các lĩnh vực
1.2.4. Tạo lập và huy động các nguồn đầu tư phát triển
nông nghiệp, nông thôn
Chương II. Định hướng phát triển nô...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
1.2. Mã HP/MH: 843109
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên nhận thức một cách tổng quan về nông nghiệp, nông thôn; những kiến thức
quản nhà ớc về nông nghiệp nông thôn; những định hướng phát triển nông nhiệp
và nông thôn trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1.Về kiến thức
Sinh viên nhận thức được những kiến thức cơ bản về nông nghiệp nông thôn; những
quy định của pháp luật quản nhà nước về nông nghiệp nông thôn; đinh hương phát
triển nông nghiệp nông thôn; côngc quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch
điểm dân cư nông thôn.
3.2.Về kĩ năng
Sinh biết biết sưu tầm, tham khảo tài liệu, hình thành kỹ năng tìm kiếm, đọc văn bản
quy phạm pháp luật nói chung văn bản về nông nghiệp, nông thôn nói riêng để vận
dụng giải quyết những tình huống xảy ra trong thực tế đời sống.
3.3.Về thái độ:
Từ những kiến thức được trang bị của học phần Pháp luật về quản lý về nông nghiệp và
nông thôn sẽ góp phần hình thành nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trong lĩnh
vực nông nghiệp và nông thôn. Tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập
luận, tham gia thảo luận, bảo vệ chính kiến của mình đối với những vấn đề liên quan.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Nội dung học phần Pháp luật về quản lý về nông nghiệp và nông thôn, gồm 05 chương
(Chi tiết tại Mục 5).
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 9 10 982