Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA

1.2. Mã HP/MH:

843067

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức: Trang bị những kiến thức pháp lí cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan thanh tra cũng như tổ chức và hoạt động thanh tra.
2.2.Về kĩ năng: Sinh viên sau khi kết thúc học phần Pháp luật về Thanh tra sẽ có khả
năng xem xét, xử lí, giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh tra trên các lĩnh
vực quản lí nhà nước. Hình thành và phát triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin
trong hoạt động thanh tra; bước đầu hình thành kĩ năng lập luận, thuyết phục đối tượng
thanh tra.
2.3. Về thái độ: Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá
các sự việc, hiện tượng phát sinh trong thực tiễn hoạt động thanh tra; đồng thời có thái độ
đúng đắn, có bản lĩnh khi tiếp cận những vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh tra.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
- Lịch sử hình thành, phát triển ngành thanh tra;
- Vị trí pháp lí, ý nghĩa, tầm quan trọng của thanh tra;
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ
quan thanh tra, thanh tra viên theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Trình tự, thủ tục, cách thức tiến hành một cuộc thanh tra cũng như khả năng xử lí các
vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh tra.
3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để tiếp cận,
xem xét, nhận định, đánh giá, xử lí các vấn đề trong hoạt động thanh tra;
- Xử lí tình huống pháp lí trong hoạt động thanh tra;
1

- Biết cách thức tổ chức một cuộc thanh tra và xử lí các vấn đề phát sinh trong hoạt
động thanh tra.
3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có thái độ đúng đắn, chuẩn
mực trong hoạt động thanh tra. Qua đó, có ý thức rèn luyện, phấn đấu trở thành cán bộ,
công chức, viên chức phục vụ trong ngành thanh tra trong tương lai.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản pháp luật về thanh tra, như:
Khái niệm...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA
1.2. Mã HP/MH: 843067
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức: Trang bị những kiến thức pháp bản về vị trí, chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan thanh tra cũng như tổ chức và hoạt động thanh tra.
2.2.Về năng: Sinh viên sau khi kết thúc học phần Pháp luật về Thanh tra sẽ khả
năng xem xét, xử lí, giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh tra trên các lĩnh
vực quản nhàớc. Hình thành phát triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin
trong hoạt động thanh tra; bước đầu hình thành năng lập luận, thuyết phục đối tượng
thanh tra.
2.3. Về thái độ: Sinh viên ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá
các sự việc, hiện tượng phát sinh trong thực tiễn hoạt động thanh tra; đồng thời thái độ
đúng đắn, có bản lĩnh khi tiếp cận những vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh tra.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
- Lịch sử hình thành, phát triển ngành thanh tra;
- Vị trí pháp lí, ý nghĩa, tầm quan trọng của thanh tra;
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức hoạt động của hệ thống
quan thanh tra, thanh tra viên theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Trình tự, thủ tục, cách thức tiến hành một cuộc thanh tra cũng nkhả năng xử các
vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh tra.
3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để tiếp cận,
xem xét, nhận định, đánh giá, xử lí các vấn đề trong hoạt động thanh tra;
- Xử lí tình huống pháp lí trong hoạt động thanh tra;
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA 9 10 704