Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1743 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY
NHÀ NƯỚC

1.2. Mã HP/MH:

843107

1.3. Số tín chỉ:

3 (2,1)

1.4. Số tiết:

45 (30,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật hiến pháp (843070)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên hiểu và phân tích được các quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức, hoạt
động của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam. Hình thành
được tư duy về quá trình hình thành tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước CHXHCN
Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên hiểu được:
- Quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành quy định về cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ
máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt
Nam.
3.2. Về kỹ năng:
Giúp sinh viên hiểu, phân tích và đánh giá được sự ra đời, tồn tại và phát triển của bộ
máy nhà nước cũng như mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ đúng đắn khi nghiên cứu các quan điểm của Chủ nghĩa Mác –
Lênin về tổ chức bộ máy nhà nước XHCN và thực tiễn tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà
nước CHXHCN Việt Nam. Nhận thức được tính quy luật khách quan của quá trình ra đời,
tồn tại và phát triển của nhà nước ta.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1

Môn học Pháp luật về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước được xây dựng trên nền
tảng học thuyết của Chủ nghĩa Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật và thực tiễn tổ chức
và hoạt động cảu bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm 07 chương như trong
mục 5.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương I. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
1.1. Vị trí pháp lý
1.2. Cơ cấu tổ chức
1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Chương II. Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
2.1. Vị trí pháp lý
2.2. Cơ cấu tổ chức
2.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Chương III. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
3.1. Vị trí pháp lý
3.2. Cơ cấu tổ chức
3.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Chương IV. Hội đồng nhân dân các cấp
4.1. Vị trí pháp lý
4.2. Cơ cấu tổ chức
4.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Ch...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY
NHÀ NƯỚC
1.2. Mã HP/MH: 843107
1.3. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.4. Số tiết: 45 (30,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật hiến pháp (843070)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên hiểu phân tích được các quy định của pháp luật về cấu tổ chức, hoạt
động của các quan nhà ớc trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam. Hình thành
được duy về quá trình hình thành tồn tại phát triển của bộ máy n nước CHXHCN
Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên hiểu được:
- Quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành quy định về cấu tổ chức, hoạt động của b
máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Mối quan h giữa các cơ quan nhà nước trong b máy nhà nước CHXHCN Việt
Nam.
3.2. Về kỹ năng:
Giúp sinh viên hiểu, phân tích đánh giá được sự ra đời, tồn tại phát triển của b
máy nhà nước cũng như mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ đúng đắn khi nghiên cứu các quan điểm của Chủ nghĩa Mác
Lênin về tổ chức bộ máy nhà nước XHCN và thực tiễn tổ chức, hoạt động của bộ máy n
nước CHXHCN Việt Nam. Nhận thức được tính quy luật khách quan của quá trình ra đời,
tồn tại và phát triển của nhà nước ta.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 9 10 501