Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
1.2. Mã HP/MH:

843063

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức: Học phần trang bị những kiến thức cơ bản pháp luật về trách nhiệm
bồi nhà nước, trách nhiệm bồi thường của các cơ quan nhà nước trong các lĩnh vực hoạt
động cũng như các vấn đề khác liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước.
- Kết thúc học phần, sinh viên sẽ có sự hiểu biết và nhận thức đúng về trách nhiệm bồi
thường trong các lĩnh vực hoạt động của các cơ quan nhà nước, qua đó có khả năng bảo vệ
quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm.
2.2.Về kĩ năng: Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, tìm hiểu và
nghiên cứu các vấn đề về trách nhiệm bồi thường nhà nướ trên các lĩnh vực.
- Hình thành và phát triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin trong việc bồi
thường nhà nước, phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình để bảo vệ lợi ích của mình.
2.3. Về thái độ: Có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các hoạt
động của cơ quan nhà nước gây thiệt hại cho xã hội, cho cộng đồng và cho chính minh từ
đó có biện pháp bảo vệ.
- Có thái độ đúng đắn, tự tin và bản lĩnh cho sinh viên khi tiếp cận những vấn đề trách
nhiệm bồi thường nhà nước phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về trách nhiệm bồi thường nhà nước,
như:
- Khái niệm, phạm vi, đối tượng được bồi thường nhà nước; căn cứ xác định trách
nhiệm bồi thường, nguyên tắc giải quyết bồi thường, quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi
thường;
- Trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lí hành chính, trong hoạt động tố tụng
và trong lĩnh vực thi hành án;
1

- Phương pháp xác định thiệt hại, kinh phí bồi thường, thủ tục chi trả, trách nhiệm hoàn
trả và vấn đề khiếu kiện trong việc bồi thường nhà nước
3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để tiếp cận,
phân tích, đánh giá trách nhiệm bồi thường nhà nước phát sinh trong quá trình hoạt động;
- Xử lí tình ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
1.2. Mã HP/MH: 843063
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức: Học phần trang bị những kiến thức bản pháp luật về trách nhiệm
bồi nhà nước, trách nhiệm bồi thường của các quan nhà nước trong các lĩnh vực hoạt
động cũng như các vấn đề khác liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước.
- Kết thúc học phần, sinh viên sẽ sự hiểu biết nhận thức đúng về trách nhiệm bồi
thường trong các lĩnh vực hoạt động của các cơ quan nhà nước, qua đó có khả năng bảo vệ
quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm.
2.2.Về năng: khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, tìm hiểu
nghiên cứu các vấn đề về trách nhiệm bồi thường nhà nướ trên các lĩnh vực.
- Hình thành phát triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin trong việc bồi
thường nhà nước, phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình để bảo vệ lợi ích của mình.
2.3. Về thái độ: ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các hoạt
động của quan nhà ớc gây thiệt hại cho hội, cho cộng đồng cho chính minh từ
đó có biện pháp bảo vệ.
- thái độ đúng đắn, tự tin bản lĩnh cho sinh viên khi tiếp cận những vấn đề trách
nhiệm bồi thường nhà nước phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về trách nhiệm bồi thường nhà nước,
như:
- Khái niệm, phạm vi, đối tượng được bồi thường nhà nước; căn cứ xác định trách
nhiệm bồi thường, nguyên tắc giải quyết bồi thường, quản nnước về trách nhiệm bồi
thường;
- Trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản hành chính, trong hoạt động tố tụng
và trong lĩnh vực thi hành án;
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 9 10 729