Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2538 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ XUẤT, NHẬP KHẨU

1.2. Mã HP/MH:

844055

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về hàng hải (844056)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Trình bày được quá trình hình thành và phát triển Incoterms, Trình bày được định
nghĩa tóm tắt các thuật ngữ, phân biệt và sử dụng được các điều khoản Incoterms. Trình
bày được khái niệm những phương tiện thanh toán quốc tế, phân biệt và sử dụng được các
loại phương tiện thanh toán quốc tế, hiểu được chế độ pháp lý về hợp đồng xuất nhập khẩu
và các chứng từ cụ thể cùng với hiểu biết sâu sắc về các loại thuế xuất nhập khẩu. Hiểu
được nội dung và quy trình thực hiện của từng phương thức trong số những phương thức
thanh toán quốc tế được sử dụng trong ngoại thương. Phân tích và đánh giá được ưu
nhược điểm của từng phương thức.Biết quyết định lựa chọn phù hợp từng phương thức
thanh toán theo từng hoàn cảnh và tình huống áp dụng trong thực tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Hiểu được các thuật ngữ, phân biệt và sử dụng được các điều
khoản Incoterms. Trình bày được khái niệm những phương tiện thanh toán quốc tế, phân
biệt và sử dụng được các loại phương tiện thanh toán quốc tế, hiểu được chế độ pháp lý về
hợp đồng xuất nhập khẩu và các chứng từ cụ thể cùng với hiểu biết sâu sắc về các loại
thuế xuất nhập khẩu.
3.2. Về kĩ năng: Học xong học phần này, sinh viên có thể tham khảo tài liệu, kỹ
năng tìm kiếm, đọc văn bản quy phạm pháp luật, vận dụng giải quyết những tình huống
xảy ra trên thực tế liên quan đến hoạt động trong hoạt động xuất nhập khẩu.
3.3. Về thái độ: Từ việc có những kiến thức pháp luật về pháp luật hoạt động xuất
nhập khẩu, góp phần vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; Tăng
cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận và bảo vệ
chính kiến của cá nhân, đam mê khởi sự doanh nghiệp và có kỹ năng giải quyết tốt các
tình huống pháp lý có liên quan.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
1

Số

Nội dung chi tiết HP/MH

tiết

Chương 1. ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ XUẤT, NHẬP KHẨU
1.2. Mã HP/MH: 844055
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về hàng hải (844056)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Trình bày được quá trình hình thành phát triển Incoterms, Trình bày được định
nghĩa tóm tắt c thuật ngữ, phân biệt sử dụng được các điều khoản Incoterms. Trình
bày được khái niệm những phương tiện thanh toán quốc tế, phân biệt và sử dụng được các
loại phương tiện thanh toán quốc tế, hiểu được chế độ pháp lý về hợp đồng xuất nhập khẩu
các chứng từ cụ thể cùng với hiểu biết sâu sắc về các loại thuế xuất nhập khẩu. Hiểu
được nội dung và quy trình thực hiện của từng phương thức trong số những phương thức
thanh toán quốc tế được sử dụng trong ngoại thương. Phân tích và đánh giá được ưu
nhược điểm của từng phương thức.Biết quyết định lựa chọn phù hợp từng phương thức
thanh toán theo từng hoàn cảnh và tình huống áp dụng trong thực tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Hiểu được các thuật ngữ, phân biệt sử dụng được các điều
khoản Incoterms. Trình bày được khái niệm những phương tiện thanh toán quốc tế, phân
biệt và sử dụng được các loại phương tiện thanh toán quốc tế, hiểu được chế độ pháp lý về
hợp đồng xuất nhập khẩu các chứng từ cụ thể cùng với hiểu biết sâu sắc về c loại
thuế xuất nhập khẩu.
3.2. Về năng: Học xong học phần này, sinh viên có thể tham khảo tài liệu, kỹ
năng tìm kiếm, đọc n bản quy phạm pháp luật, vận dụng giải quyết những tình huống
xảy ra trên thực tế liên quan đến hoạt động trong hoạt động xuất nhập khẩu.
3.3. Về thái độ: Từ việc những kiến thức pháp luật về pháp luật hoạt động xuất
nhập khẩu, góp phần vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; Tăng
cường khả năng duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận bảo vệ
chính kiến của nhân, đam mê khởi sự doanh nghiệp kỹ ng giải quyết tốt các
tình huống pháp lý có liên quan.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU 9 10 295