Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn quản lí hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi trangkuncp-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

1. Thông tin về môn học:
- Tên môn học: Quản lý hành chính nhà nước Việt Nam
- Mã môn học:
- Số đơn vị học trình: 03
- Giờ đối với các hoạt động học tập:
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 30
+ Làm bài tập trên lớp và thảo luận: 15
+ Thực hành:

0

+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0
+ Tự học:
- Đơn vị phụ trách môn học:
+ Bộ môn: Pháp luật và Quản lý nhà nước
+ Khoa: Chính trị học
- Môn học tiên quyết: Luật Hành chính
2. Mục tiêu của môn học:
* Mục tiêu về kiến thức
Hiểu được nội hàm các khái niệm quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà
nước, nền hành chính nhà nước; chức năng, hình thức và phương pháp quản lý
hành chính nhà nước; thể chế hành chính nhà nước; bộ máy hành chính nhà nước;
cán bộ, công chức; quyết định quản lý hành chính nhà nước; thủ tục hành chính...
Nhận thức đúng về bản chất, tính chất của các quyết định quản lý hành chính
nhà nước. Xác định được các loại quyết định hành chính nhà nước. Nắm được các
đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nền hành chính Việt Nam; Quy
trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quyết định quản lí hành chính nhà
nước; các nguyên tắc và các giai đoạn thực hiện thủ tục hành chính.
1

Phân tích làm rõ vai trò của thể chế hành chính nhà nước; các yếu tố tác
động đến thể chế hành chính nhà nước; tính hợp pháp và hợp lí của quyết định
quản lí hành chính nhà nước...
* Về kỹ năng
- Tham mưu cho lãnh đạo ra các quyết định; triển khai thực hiện một vụ
cưỡng chế.
- Có kỹ năng tra cứu, sắp xếp các loại quyết định quản lý hành chính.
- Có kỹ năng tự nghiên cứu các văn bản pháp luật để giải quyết các vấn đề
phát sinh trong cuộc sống.
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
* Về thái đô
- Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và vai trò của bản thân đối với công
cuộc cải cách nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.
- Ý thức trách nhiệm với hành vi của mình, hình thành ý thức thường xuyên
rèn luyện và trau dồi kiến thức và đạo đức cho bản thân.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và tuân thủ các quy định của
Nhà nước.
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong
việc tổ chức và thực hiện các quyết định quản lý hành chính của các cơ quan nhà
nước.
3. Tóm tắt nôi dung môn học
Môn học bao gồm các nội dung cơ bản: Những vấn đề chung về quản lý
hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước; chức năng, hình thức và phương
pháp quản lý hành chính nhà nước; thể chế ...




!"#$%&'$()*#$"+,-
- Tên môn học: Quản lý hành chính nhà nước Việt Nam
- Mã môn học:
- Số đơn vị học trình: 03
- Giờ đối với các hoạt động học tập:
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 30
+ Làm bài tập trên lớp và thảo luận: 15
+ Thực hành: 0
+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0
+ Tự học:
- Đơn vị phụ trách môn học:
+ Bộ môn: Pháp luật và Quản lý nhà nước
+ Khoa: Chính trị học
- Môn học tiên quyết: Luật Hành chính
.!/,&'01,23*#$"+,-
* Mục tiêu về kiến thức
Hiểu được nội hàm các khái niệm quản nhà nước, quản hành chính nhà
nước, nền hành chính nhà nước; chức năng, hình thức phương pháp quản
hành chính nhà nước; thể chế hành chính nhà nước; bộ máy hành chính nhà nước;
cán bộ, công chức; quyết định quản lý hành chính nhà nước; thủ tục hành chính...
Nhận thức đúng về bản chất, tính chất của các quyết định quản lý hành chính
nhà nước. Xác định được các loại quyết định hành chính nhà nước. Nắm được các
đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nền hành chính Việt Nam; Quy
trình xây dựng, ban hành và t chức thực hiện quyết định quản lí hành chính nhà
nước; các nguyên tắc và các giai đoạn thực hiện thủ tục hành chính.
1
Đề cương môn quản lí hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn quản lí hành chính nhà nước - Người đăng: trangkuncp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề cương môn quản lí hành chính nhà nước 9 10 295