Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Thanh tra đất

Được đăng lên bởi Thanh Nguyễn
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG THANH TRA ĐẤT

Contents

Câu 1: Trình bày sự giống và khác nhau giữa thanh tra và kiểm tra?
* Giống nhau:
- Thanh tra và kiểm tra giống nhau ở tính mục đích bởi chúng đều nhằm phát huy những
nhân tố tích cực; phòng ngừa, phát hiện, xử lý những vi phạm trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ được giao của các chủ thể, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và
đưa ra các biện pháp tổ chức thực hiện tiếp theo để đạt kết quả như mong muốn.
* Khác nhau:
Thanh tra

Kiểm tra

Chủ thể

Là tổ chức thanh tra “chuyên
nghiệp” của nhà nước theo quy định
của Luật thanh tra. Ngoài ra trong
những trường hợp cần thiết người
đứng đầu các cơ quan quản lý nhà
nước có quyền ban hành quyết định
thành lập Đoàn thanh tra để tiến
hành thanh tra.

Rất rộng và đa dạng. Mọi cơ quan,
tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế,
các tổ chức chính tri – xã hội, các
lực lượng vũ trang là chủ thể của
hoạt động kiểm tra, có trách nhiệm
tự kiểm tra hoạt động của mình,
kiểm tra hoạt động cấp dưới của
mình.

Nội dung

Phức tạp hơn

Đơn giản hơn

Trình độ
nghiệp vu

Phải am hiểu về kinh tế - xã hội, có Nghiệp vụ của thành viên các cuộc
kỹ năng , nghiệp vụ giỏi về thanh kiểm tra không đòi hỏi cao như
tra nhất là lĩnh vực trực tiếp tiến thanh tra
hành thanh tra để đi sâu tìm hiểu vụ
việc, nắm bắt thông tin, chứng cứ từ
đó phân tích, đánh giá rút ra những
két luận, kiến nghị chính xác, khách
quan

Phạm vi
hoạt động

Thường được cân nhắc chọn lọc Thường được tiến hành theo bề
một cách kĩ lưỡng, thậm chí phải rộng, diễn ra liên tục với nhiều hình
1

qua kiểm tra sau đó mới quyết định
thanh tra để đảm bảo tính trọng tâm,
trọng điểm, hiệu lực hiệu quả của
thanh tra cũng như đảm bảo mục
đích của thanh tra.
Thời gian
tiến hành

thức phong phú, đa dạng trong đó
có cả hình thức mang tính quần
chúng không bắt buộc theo hình
thức, trình tự, thủ tục nghiêm ngặt

Mất nhiều thời gian, được quy định Mất ít thời gian hơn
chặt chẽ tài Luật thanh tra.

Câu 2: Trên cơ sở khái niệm, phân biệt thanh tra, kiểm tra, giám sát?
* Kiểm tra (control):
- Theo Từ điển Tiếng Việt, kiểm tra là “xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét”,
để chỉ hoạt động của chủ thể tác động vào đối tượng kiểm tra (có thể trực thuộc hoặc
không trực thuộc). Theo nghĩa rộng, để chỉ hoạt động của các tổ chức xã hội, các đoàn
thể và của công dân kiểm tra hoạt động bộ máy của nhà nước. Theo nghĩa này, tính
quyền lực nhà nước trong kiểm tra bị hạn chế vì các chủ thể thực hiện kiểm tra không có
quyền áp dụ...

Contents
 !"#"$"$"%&$"'
("

 !"#$%$&'()*+,- %
%./+00$12+%34$5,6()
.%78 %49+*4,6.+:
() !"
"$" )%&$"
*$% ; 7 8   <=
%>0.?9+,@
0;A:B++
.C/24.C
823,,6()
.?1,,4@
 (A D+    4
:
EFGH*:IJ3,$
78.?$784$
78K&LG$
( (./M(00
+*G$1%
  +* G 0 -$
  +* G F H.? 0
-:
+, N8*3 D363
-+
./0
N64&LG$1
OP$%Q
F((R   44
5-
%$SST$88#
1$
U(A$4@&$
,
B%0=G
  T " Q + .

12&
32$-+
.C ./  S J (J
GR(.V$A6
.C ./ 4  9+ 
G$HW(=?-
1
Đề cương môn Thanh tra đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Thanh tra đất - Người đăng: Thanh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Đề cương môn Thanh tra đất 9 10 263