Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng dân sự

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

1.2. Mã HP/MH:

843112

1.3. Số tín chỉ:

3 (2,1)

1.4. Số tiết:

45 (30,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự (HP2) (843030)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Thông qua học phần, người học được rèn sâu hơn về các kỹ năng soạn thảo hợp đồng,
nhận biết các yếu tố lỗi trong hợp đồng. Đặc biệt là nghĩa vụ thực hiện hợp đồng; kỹ năng
giải quyết tranh chấp về hợp đồng thông qua các tình huống thực tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Người học hiểu sâu hơn về nghĩa vụ, hợp đồng dân sự, thực hiện nghĩa vụ dân sự.
3.2. Về kỹ năng:
Giúp cho người học biết cách xử lý các tranh chấp hợp đồng cũng như biết soạn thảo
hợp đồng mà không bị mắc các lỗi đáng tiếc xảy ra. Từ đó, kích thích tư duy sáng tạo của
người học trong cách lập luận, nhìn nhận vấn đề được tốt hơn.
3.3. Về thái độ:
Người học có được những bài học trong việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về hợp
đồng và có những vận dụng đúng đắn khi bắt tay vào công việc cụ thể để có hiệu quả cao.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần đi sâu nghiên cứu về Nghĩa vụ dân sự; Thực hiện nghĩa vụ dân sự; Trách
nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ; Trách nhiệm phạt hợp đồng dân sự và thực hành một
số tình huống về hợp đồng và giải quyết tranh chấp về hợp đồng.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1: Thực hiện nghĩa vụ dân sự
1.1. Khái niệm thực hiện nghĩa vụ dân sự

5
1

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Tình huống, đóng vai,
soạn thảo hợp đồng theo

1.2. Nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ dân sự
1.3. Nội dung thực hiện nghĩa vụ dân sự
1.4. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
1.4.1. Mục đích của biện pháp bảo lãnh, cầm cố, thế chấp
khi giao kết hợp đồng dân sự
1.4.4. Các biện pháp bảo đảm khác
Chương 2: Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ
2.1. Khái niệm trách nhiệm dân sự do có hành vi vi phạm
quan hệ nghĩa vụ dân sự
2.2. Phân loại trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ
2.3. Chấm dứt nghĩa vụ dân sự
2.3.1. Nghĩa vụ dân sự được hoàn thành
2.3.2. Chấm dứt nghĩa vụ theo thoả thuận của các bên
2.3.3. Nghĩa vụ dân sự chấm dứt do bên có quyền muốn
thực hiện nghĩa vụ cho bên có ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: THỰC HIỆN NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
1.2. Mã HP/MH: 843112
1.3. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.4. Số tiết: 45 (30,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự (HP2) (843030)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Thông qua học phần, người học được rèn sâu hơn về các kỹ năng soạn thảo hợp đồng,
nhận biết các yếu tố lỗi trong hợp đồng. Đặc biệt nghĩa vụ thực hiện hợp đồng; kỹ năng
giải quyết tranh chấp về hợp đồng thông qua các tình huống thực tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Người học hiểu sâu hơn về nghĩa vụ, hợp đồng dân sự, thực hiện nghĩa vụ dân sự.
3.2. Về kỹ năng:
Giúp cho người học biết cách xử c tranh chấp hợp đồng cũng như biết soạn thảo
hợp đồng mà không bị mắc các lỗi đáng tiếc xảy ra. Từ đó, kích thích duy sáng tạo của
người học trong cách lập luận, nhìn nhận vấn đề được tốt hơn.
3.3. Về thái độ:
Người học được những bài học trong việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về hợp
đồng và có những vận dụng đúng đắn khi bắt tay vào công việc cụ thể để có hiệu quả cao.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần đi sâu nghiên cứu về Nghĩa vụ dân sự; Thực hiện nghĩa vụ dân sự; Trách
nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ; Trách nhiệm phạt hợp đồng dân sự thực hành một
số tình huống về hợp đồng và giải quyết tranh chấp về hợp đồng.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH
Số
tiết
Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Chương 1: Thực hiện nghĩa vụ dân sự
5
Tình huống, đóng vai,
soạn thảo hợp đồng theo
1.1. Khái niệm thực hiện nghĩa vụ dân sự
1
đề cương môn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng dân sự - Trang 2
đề cương môn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng dân sự - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương môn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng dân sự 9 10 968