Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập mô công pháp quốc tế

Được đăng lên bởi Trương Quang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA LUẬT – ĐHQGHN
BỘ MÔN LUẬT QUỐC TẾ

CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

1. Định nghĩa Luật quốc tế.
2. Lược sử sự hình thành và phát triển của Luật quốc tế.
3. Đối tượng điều chỉnh của Luật quốc tế.
4. Trình bày các loại nguồn của Luật quốc tế.
5. Nêu và phân tích những đặc điểm của Luật quốc tế hiện đại.
6. Vai trò của Luật quốc tế hiện đại.
7. Nêu và phân tích mối quan hệ giữa Luật quốc tế với pháp luật quốc gia.
8. Tính cưỡng chế của Luật quốc tế so với Luật quốc gia.
9. Vai trò và ý nghĩa của những nguyên tắc cơ bản cuả Luật quốc tế.
10.Chứng minh rằng những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là những
nguyên tắc quan trọng nhất, bao trùm nhất và được thừa nhận rộng rãi
nhất trong Luật quốc tế.
11.Trình bày và phân tích nội dung của nguyên tắc tôn trọng chủ quyền
quốc gia.
12.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa
các quốc gia.
13.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc dân tộc tự quyết.
14.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc cấm dùng vũ lực hoặc đe dọa
dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
15.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc giải quyết chanh chấp quốc
tế bằng biện pháp hòa bình.
16.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc tôn trọng các quyền cơ bản
của con người.
17.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ
hợp tác với nhau.
18.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc không can thiệp vào công
việc nội bộ của quốc gia khác.
19.Nêu và phân tích nội dung nguyên tắc tự nguyện thực hiện các cam kết
quốc tế.
20.So sánh và phân tích mối liên hệ giữa nguyên tắc giải quyết các tranh
chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình và nguyên tắc cấm dùng vũ lực
hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
21.Tại sao nói những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là những nguyên
tắc mang tính jus cogens? Vai trò của các nguyên tắc Jus cogens trong hệ
thống pháp luật quốc tế.

22.Trình bày cách thức xây dựng các nguyên tắc và quy phạm cũng như việc
đảm bảo thi hành chúng trong Luật quốc tế.
23.Quá trình xây dựng các quy phạm pháp luật quốc tế và quá trình chuyển
hóa những quy phạm pháp luật quốc tế vào trong pháp luật quốc gia.
24.Trình bày khái niệm và đặc điểm của các loại chủ thể Luật quốc tế.
25.Vấn đề công nhận và quyền năng chủ thể trong Luật quốc tế.
26.Những điều kiện làm phát sinh vấn đề công nhận trong Luật quốc tế.
27.Trình bày các phân tích các hình thức và phương pháp công nhận trong
Luật quốc tế. Khái niệm và ý nghĩa pháp lý của vấn đề công nhận trong
Luật quốc tế.
28.Phân tích...
KHOA LUẬT – ĐHQGHN CÂU HỎI ÔN TẬP
BỘ MÔN LUẬT QUỐC TẾ MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
1. Định nghĩa Luật quốc tế.
2. Lược sử sự hình thành và phát triển của Luật quốc tế.
3. Đối tượng điều chỉnh của Luật quốc tế.
4. Trình bày các loại nguồn của Luật quốc tế.
5. Nêu và phân tích những đặc điểm của Luật quốc tế hiện đại.
6. Vai trò của Luật quốc tế hiện đại.
7. Nêu và phân tích mối quan hệ giữa Luật quốc tế với pháp luật quốc gia.
8. Tính cưỡng chế của Luật quốc tế so với Luật quốc gia.
9. Vai trò và ý nghĩa của những nguyên tắc cơ bản cuả Luật quốc tế.
10.Chứng minh rằng những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là những
nguyên tắc quan trọng nhất, bao trùm nhất và được thừa nhận rộng rãi
nhất trong Luật quốc tế.
11.Trình bày và phân tích nội dung của nguyên tắc tôn trọng chủ quyền
quốc gia.
12.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa
các quốc gia.
13.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc dân tộc tự quyết.
14.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc cấm dùng vũ lực hoặc đe dọa
dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
15.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc giải quyết chanh chấp quốc
tế bằng biện pháp hòa bình.
16.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc tôn trọng các quyền cơ bản
của con người.
17.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ
hợp tác với nhau.
18.Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc không can thiệp vào công
việc nội bộ của quốc gia khác.
19.Nêu và phân tích nội dung nguyên tắc tự nguyện thực hiện các cam kết
quốc tế.
20.So sánh và phân tích mối liên hệ giữa nguyên tắc giải quyết các tranh
chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình và nguyên tắc cấm dùng vũ lực
hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
21.Tại sao nói những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là những nguyên
tắc mang tính jus cogens? Vai trò của các nguyên tắc Jus cogens trong hệ
thống pháp luật quốc tế.
Đề cương ôn tập mô công pháp quốc tế - Trang 2
Đề cương ôn tập mô công pháp quốc tế - Người đăng: Trương Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương ôn tập mô công pháp quốc tế 9 10 660