Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn hành chính

Được đăng lên bởi doanminhkhai
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 5406 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề cương ôn tập
Môn: Hành chính công
Câu 1: Làm rõ những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà
nước với các dạng quản lý xã hội khác để chứng tỏ rằng “quản lý Nhà
nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt”
* Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở
góc độ quản lý học là sự tác động có tổ chức có hướng đích của chủ thể quản
lý lên đối tượng quản lý nhằm hướng hành vi của đối tượng đạt tới mục tiêu
đã định trước
* Quản lý báo gồm 3 dạng
- quản lý giới vô sinh
- quản lý giới sinh vật
- quản lý tổ chức con người (quản lý xã hội)
* Quản lý xã hội báo cáo gồm các thực thể có tổ chức, có lý trí kết
thành hệ thống chặt chẽ. Đây là dạng quản lý phức tạp nhất nhưng cũng là
hoàn thiện nhất vì đối tượng quản lý là con người có lý trí và mối quan hệ
nảy sinh liên tục. Xã hội càng phát triển thì mối quan hệ giữa họ càng phong
phú, đa dạng, phức tạp cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả hữu hình lẫn vô hinh
* Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội nên nó có đặc trưng của
quản lý xã hội
* Quản lý Nhà nước cũng như quản lý xã hội báo giờ cũng bao hàm
chủ thể và đối tượng. Chủ thể quản lý đềulà các thực tế có tổ chức có lý trí
và đối tượng quản lý là con người với đủ bản chất xã hội của mình.
* Quản lý Nhà nước bao giờ cũng có quyền lực.Quyền hành là đặc
quyền của chủ thể do tổ chức trao cho, là phương tiện để chủ thể quản lý
Nhà nước hay xã hội tác động lên đối tượng quản lý.
* Quản lý Nhà nước mang tính tổ chức giống như các hoạt động quản
lý xã hội khác. Tính tổ chức là nền tảng của hoạt động quản lý.
* Quản lý xã hội, quản lý Nhà nước bao giờ cũng phải có thông tin.
Thôn tin trong quá trình Nhà nước nói riêng trong quản lý xã hội nói chung
là cơ sở căn bản của quản lý các tác nghiệp quản lý.
* Quản lý Nhà nước phải có mục tiêu nhất định không nằm ngoài các
yếu tố cấu thành quá trình quản lý xã hội.
* Quản lý Nhà nước mang những đặc điểm chung với của quản lý xã
hội nhưng quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt. Tính chất
đặc biệt ấy thể hiện ở sự khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các hoạt động
quản lý xã hội khác.
1



* Quản lý Nhà nước, chủ thể quản lý là các cơ quan trong bộ máy Nhà
nước: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp. Còn quản lý xã hội chủ thể của nó là
các thực thể có lý trí và có tổ chức đảng, đoàn thể, các tổ chức khác v.v...
- Đối tượng quản lý của quản lý Nhà nước bao gồm toàn bộ nhân dân,
mọi cá nhân sống và làm việc trên lãnh thổ quốc gia và phạm vi của nó mang
tính toàn diện trên mọi...
www.hanhchinhvn.com
Đề cương ôn tập
Môn: Hành chính công
Câu 1: Làm những điểm chung khác biệt giữa quản N
nước với các dạng quản hội khác để chứng t rằng “quản lý Nhà
nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt”
* Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở
góc độ quản lý học là sự tác động có tổ chức có hướng đích của chủ thể quản
lên đối tượng quản nhằm hướng hành vi của đối tượng đạt tới mục tiêu
đã định trước
* Quản lý báo gồm 3 dạng
- quản lý giới vô sinh
- quản lý giới sinh vật
- quản lý tổ chức con người (quản lý xã hội)
* Quản hội báo cáo gồm các thực thể có tổ chức, lý trí kết
thành hệ thống chặt chẽ. Đây dạng quản lý phức tạp nhất nhưng cũng
hoàn thiện nhất đối tượng quản lý con người t mối quan hệ
nảy sinh liên tục. Xã hội càng phát triển thì mối quan hệ giữa họ càng phong
phú, đa dạng, phức tạp cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả hữu hình lẫn vô hinh
* Quản Nhà nước là dạng quản hội nên có đặc trưng của
quản lý xã hội
* Quản Nhà nước ng như quản hội báo giờ ng bao hàm
chủ thể đối tượng. Chủ thể quản đềulà c thực tế tổ chức lý trí
và đối tượng quản lý là con người với đủ bản chất xã hội của mình.
* Quản Nhà nước bao giờ ng quyền lực.Quyền hành đặc
quyền của chủ thể do tổ chức trao cho, phương tiện để chủ thể quản lý
Nhà nước hay xã hội tác động lên đối tượng quản lý.
* Quản Nhà nước mang tính tổ chức giống ncác hoạt động quản
lý xã hội khác. Tính tổ chức là nền tảng của hoạt động quản lý.
* Quản hội, quản Nhà nước bao giờ cũng phải thông tin.
Thôn tin trong quá trình Nhà nước nói riêng trong quản hội nói chung
là cơ sở căn bản của quản lý các tác nghiệp quản lý.
* Quản Nhà nước phải mục tiêu nhất định không nằm ngoài các
yếu tố cấu thành quá trình quản lý xã hội.
* Quản Nhà nước mang những đặc điểm chung với của quản
hội nhưng quản n nước một dạng quản hội đặc biệt. nh chất
đặc biệt ấy thể hiện sự khác biệt giữa quản Nhà nước với các hoạt động
quản lý xã hội khác.
1
đề cương ôn tập môn hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập môn hành chính - Người đăng: doanminhkhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
đề cương ôn tập môn hành chính 9 10 588