Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Được đăng lên bởi Vịt Điên
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC
VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Câu 1: Phân tích những điểm đặc thù trong sự ra đời của nhà
nướcVăn Lang – Âu Lạc (696 – 682 – 179TCN)
* Nhà nước ra đời trong trạng thái phân hóa xã hội chưa tới mức độ sâu
sắc,chưa mang tính đối kháng gay gắt như những nước khác. Hay nói cách
khác, nhànước ra đời sớm, sớm cả về mặt thời gian và không gian là do 2 yếu tố tự
vệ và trịthủy-thủy lợi thúc đẩy .
− Cuối thời đại Hùng Vương, dân cư tràn xuống chinh phục các vùng
đồng bằng châu thổ của các con sông lớn và phát triển nông nghiệp trồng
lúa nước nêncông cuộc trị thủy-thủy lợi (chống lũ lụt, tưới tiêu nước) giữ
vai trò đặc biệt quantrọng.
− Vị trí địa lí của nước ta nằm trên đầu mối của những luồng giao
thông tựnhiên nên yếu tố tự vệ chống lại mối đe dọa từ bên ngoài ngày
càng trở nên bứcthiết.
− Vai trò thúc đẩy của tự vệ và trị thủy-thủy lợi được thể hiện cụ thể ở 2
mặtsau:
+ Cơ cấu tổ chức trong chế độ công xã nguyên thủy không thể đảm
đươngnổi công việc lớn lao trị thủy-thủy lợi và tự vệ mà đòi hỏi phải có 1
loại cơ cấu tổchức mới khác hẳn, đó là nhà nước. Bởi vì nhà nước có
những ưu thế cơ bản hơnhẳn tổ chức công xã nguyên thủy: Nhà nước là cơ
cấu tổ chức rộng lớn bao trùmt o à n x ã h ộ i và c h ặ t c h ẽ n h ấ t , n h à n ư ớ c
có b i ệ n p h á p đ ặ c t r ư n g l à c ư ỡ n g c h ế , c ó phương tiện tổ chức và quản lí
đặc trưng là pháp luật. Vì vậy nhà nước có khả nănghuy động lực lượng lớn sức
người sức của và tổ chức chỉ đạo 1 cách có hiệu quả công cuộc đấu tranh để tự
vệ , công cuộc trị thủy-thủy lợi.
1

+ Trên con đường hình thành nhà nước, các thủ lĩnh của các cộng đồng dâncư
lợi dụng địa vị, chức năng của mình để chiếm đoạt 1 phần của cải do các thànhviên
đóng góp làm việc công ích thành tài sản riêng, nên việc huy động sức ngườisức của
tổ chức chỉ đạo đấu tranh tự vệ, trị thủy- thủy lợi trở thành cơ hội lớn thuận l ợ i c ho
cá c t h ủ l ĩ n h c h i ế m đ o ạ t t à i s ả n cô n g n â n g ca o đ ị a v ị , q uy ề n h ạ n ,
q u a đ ó cũng thôi thúc sự ra đời sớm của nhà nước.
* Quá trình phân hóa xã hội và hình thành nhà nước diễn ra rất chậm
chạp,kéo dài hàng ngàn năm. Nguyên nhân sâu xa và cơ bản nhất chính là
chưa có chếđộ tư hữu về ruộng đất.
* T ổ c h ứ c n h à n ư ớ c c ò n g i ả n đ ơ n , h ì n h t h ứ c p h á p l u ậ t cò n s ơ
kh a i . N hà nước và pháp luật còn bảo lưu nhiều tàn dư của chế độ công xã nguyên
thủy.Theo truyền thuyết dân gian và sử sách cổ, đứng đầu nhà nước Văn
Lang làHùng Vương. Nước Văn Lang được chia làm ...
CÂU HI ÔN TP MÔN LCH S NHÀ NƯC
VÀ PHÁP LUT VIT NAM
Câu 1: Phân tích nhng đim đc thù trong s ra đi ca nhà
nưcVăn Lang – Âu Lạc (696 – 682 – 179TCN)
* Nhà nước ra đời trong trạng thái phân hóa hội chưa tới mức độ sâu
sắc,chưa mang tính đi kháng gay gt như nhng nưc khác. Hay nói cách
khác, nhànước ra đời sớm, sớm c vmặt thời gian và kng gian do 2 yếu tố t
vệ và trịthủy-thủy lợi thúc đẩy .
Cui thi đi Hùng Vương, dân cư tràn xung chinh phc các vùng
đng bng châu th ca các con sông ln và phát trin nông nghip trng
lúa nưc nêncông cuc tr thy-thy li (chng lũ lt, tưi tiêu nưc) gi
vai trò đc bit quantrọng.
V trí đa lí ca nưc ta nm trên đu mi ca nhng lung giao
thông tnhiên nên yếu t t v chng li mi đe da t bên ngoài ngày
càng tr nên bcthiết.
Vai trò thúc đẩy của tự vệ trị thủy-thủy lợi được thể hiện cụ thể 2
mặtsau:
+ Cơ cu t chc trong chế đ công xã nguyên thy không th đm
đươngni công vic ln lao tr thy-thy li và t v mà đòi hi phi có 1
loi cơ cu tchc mi khác hn, đó là nhà nưc. Bi vì nhà nưc có
nhng ưu thế cơ bn hơnhn t chc công xã nguyên thy: Nhà nưc là cơ
cu t chc rng ln bao trùmtoàn xã hi và cht ch nht, nhà nưc
có bin pháp đc trưng là cưng chế, có phương tiện tổ chức quản
đặc trưng là pháp luật. vậy nhà nước có khả nănghuy đng lc lưng ln sc
ngưi sc ca và t chc ch đo 1 cách có hiu qu công cuộc đấu tranh để tự
vệ , công cuộc trị thủy-thủy lợi.
1
Đề cương ôn tập môn lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Người đăng: Vịt Điên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 9 10 945