Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn luật dân sự 2

Được đăng lên bởi Huyên Huân
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4346 lần   |   Lượt tải: 47 lần
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Khái
niệm

Điều 280 BLDS: NVDS là việc mà theo đó một hoặc nhiều chủ thể (bên có ngvụ) phải chuyển giao vật, chuyển
giao quyền, trả tiền or giấy tờ có giá, thự hiện công việc khác or ko thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của
một hoặc nhiều chủ thể khác (bên có quyền)
Đặc điểm - NVDS là qhệ tài sản
- NVDS là 1 qhệ pháp luật dân sự.
- NVDS là mối liên hệ về mặt pháp lý giữa các chủ thể.
- Trong qhệ nghĩa vụ, hv thực hiện nv của chủ thể luôn mang lại lợi ích cho chủ thể khác.
- Quyền của chủ thể trong qhệ NVDS là quyền đối nhân
Căn cứ
- Hợp đồng dân sự
phát sinh - Hành vi pháp lý đơn phương.
- Thực hiện cv ko có ủy quyền
- Chiếm hữu, sử dụng ts or được lợi về ts ko có căn cứ pháp luật.
- Gây thiệt hại do hv trái pháp luật.
- Căn cứ khác do pháp luật quy định
Căn cứ
- Nghĩa vụ được hoàn thành
chấm dứt - Nghĩa vụ chấm dứt theo thỏa thuận của các bên.
- Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ.
- Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ ds khác
- Bù trừ NVDS. Đk:
+ Đối tg của nv phải là ts cùng loại
+ Nv của các bên đều đến hạn phải thực hiện.
+ Ko thuộc các TH pháp luật ko chỉ phép bù trừ nv (điều 381)
- Khi bên có quyền + nv hòa nhập làm một
- Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ ds đã hết
- Bên có quyền (or có nv) là cá nhân chết or pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt mà quyền (or nv) phải do chính
cá nhân, pháp nhân, chủ thể đó được hưởng (or thực hiện)
- Vật đặc định là đối tượng của nv ko còn và được thay thế = nv khác
- Phá sản

1

Quan hệ pháp luật về NVDS
Chủ thể
Là những thực thể nhất định tgia một
qhệ nv cụ thêt, mang những quyền và
nước nhất định trên cs thỏa thuận or
pháp luật quy định
Phải có NLCT (NLPL+NLHV)

Khách thể
Lợi ích vật chất or tinh thần mà chủ thể
hướng tới

Nội dung
Quyền + nv của các chủ thể

Phân loại NVDS
1. Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh nv
Nghĩa vụ theo hợp đồng
(nv phát sinh theo ý chí của chủ thể thgia qhệ nv)
Nv phát sinh trên cơ sở thỏa thuận giữa các chủ thể trong qhệ
ngvụ.
Quyền và nv được xác lập hoàn toàn phụ thuộc vào ý chỉ của
chủ thể tham gia qhệ nv

Nghĩa cụ ngoài hợp đồng
(nv phát sinh theo ý chí của nhà nước)
Nv phát sinh theo ý chí của nhà nước
Gồm:
- Thực hiện cv ko có ủy quyền
- Chiếm hữu, sử dụng ts or được lợi về ts ko có căn cứ pháp
luật.
- Gây thiệt hại do hv trái pháp luật.

2. căn cứ đối tượng của nv
Đối tượng là ts

Đối tượng là cv
Đối tượng là cv phải thực hiện
Đối tượng là cv ko được thực hiện
Bên có nv phải chuyển giao một ts cho Bên có nv phải thực hiện mộ...
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Khái
niệm
Điều 280 BLDS: NVDS việc theo đó một hoặc nhiều chủ thể (bên ngvụ) phải chuyển giao vật, chuyển
giao quyền, trả tiền or giấy tờ có giá, thự hiện công việc khác or ko thực hiện công việc nhất định lợi ích của
một hoặc nhiều chủ thể khác (bên có quyền)
Đặc điểm - NVDS là qhệ tài sản
- NVDS là 1 qhệ pháp luật dân sự.
- NVDS là mối liên hệ về mặt pháp lý giữa các chủ thể.
- Trong qhệ nghĩa vụ, hv thực hiện nv của chủ thể luôn mang lại lợi ích cho chủ thể khác.
- Quyền của chủ thể trong qhệ NVDS là quyền đối nhân
Căn cứ
phát sinh
- Hợp đồng dân sự
- Hành vi pháp lý đơn phương.
- Thực hiện cv ko có ủy quyền
- Chiếm hữu, sử dụng ts or được lợi về ts ko có căn cứ pháp luật.
- Gây thiệt hại do hv trái pháp luật.
- Căn cứ khác do pháp luật quy định
Căn cứ
chấm dứt
- Nghĩa vụ được hoàn thành
- Nghĩa vụ chấm dứt theo thỏa thuận của các bên.
- Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ.
- Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ ds khác
- Bù trừ NVDS. Đk:
+ Đối tg của nv phải là ts cùng loại
+ Nv của các bên đều đến hạn phải thực hiện.
+ Ko thuộc các TH pháp luật ko chỉ phép bù trừ nv (điều 381)
- Khi bên có quyền + nv hòa nhập làm một
- Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ ds đã hết
- Bên có quyền (or có nv) là cá nhân chết or pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt mà quyền (or nv) phải do chính
cá nhân, pháp nhân, chủ thể đó được hưởng (or thực hiện)
- Vật đặc định là đối tượng của nv ko còn và được thay thế = nv khác
- Phá sản
1
Đề cương ôn tập môn luật dân sự 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn luật dân sự 2 - Người đăng: Huyên Huân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn luật dân sự 2 9 10 434