Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Luật Hiến Pháp Việt Nam

Được đăng lên bởi duongngocthai
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2656 lần   |   Lượt tải: 14 lần
HỆ THỐNG CÂU TRẢ LỜI ÔN TẬP HIẾN PHÁP K39 – HLU

Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Hiến pháp Việt Nam?
- Khái niệm: Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hiến pháp là những quan hệ xã hội, tức là
những quan hệ phát sinh trong hoạt động của con người
- Mỗi ngành luật có một phạm vi đối tượng điều chỉnh riêng. Phạm vi đối tượng điều chỉnh của
ngành luật hiến pháp là những quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng nhất gắn liền với việc xác
định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam
-Ngành luật hiến pháp có phạm vi đối tượng điều chỉnh rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực
của cuộc sống xã hội và Nhà nước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là luật hiến pháp điều
chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực cuộc sống nhà nước xã hội. Ngược lại, luật hiến pháp
chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản nhất, quan trọng nhất mà những quan hệ đó tạo
thành nền tảng của chế độ nhà nước xã hội, có liên quan tới việc thực hiện quyền lực nhà nước.
Câu 2: Phân tíchđặc điểm của đối tượng điều chỉnh của ngành LHP:
+Đối tượng điều chỉnh của luật hiến pháp bao trùm mọi lĩnh vực của đời sông xã hội có nghĩa
là phạm vi điều chỉnh của nó rất rộng lớn
+ Luật hiến pháp chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng nhất nghĩa là luật
HP ko điều chỉnh tất cả những quan hệ trong lĩnh vực đó, mà chỉ điều chỉnh những quan hệ cơ
bản và quan trọng nhất trong lĩnh vực đó.
VD: - Trong lĩnh vực kinh tế, luật HP điều chỉnh những quan hệ xã hội sau: các quan hệ xã
hội xác định các loại hình sở hữu, các thành phần kinh tế, chính sách của nhà nước đối với các
thành phần kinh tế, vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế
-Trong lĩnh vực quan hệ giữa công dân và nhà nước, luật HP điều chỉnh các quan hệ xã hội
liên quan đến việc xác định địa vị pháp lý cơ bản của công dân như: quốc tịch, quyền và nghĩa
vụ cơ bản của công dân

1

-Trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, luật HP điều chỉnh các quan hệ
xã hội liên quan đến việc xác định các nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan
nhà nước
Câu 3: Phương pháp điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp Việt Nam
Khái niệm: Phương pháp điều chỉnh của 1 ngành luật nói chung, là cách thức t/động của các
QPPL vào đtượng điều chỉnh của ngành luật ấy.
- Phương pháp điều chỉnh của ngành LHP: là cách thức mà các QPPL của ngành LHP t/động
vào các QHXH là đtượng điều chỉ...

 !"#$%&'()#('*+#$,#(- .#/(0/12 +3
4(0#23 
!"##$#%
&'()*$*+",-.$*+
/01+"234+5+
67"687!+9)&:&;
+<+=/01>?@A +#$0*;5B:
<CD*
&D)$*+"3",<+E
!+D5-F;,)8>)<
"#<+E!5-D$
/013"23*)$#
15),5+E;E5-
Câu 2: Phân tíchđặc điểm của đối tượng điều chỉnh của ngành LHP:
G0#"H**2<+E%!>)<
$*+)"3"5
GI/01+"23<
J.8#31"#<+E)*/
01+"23"#<+E)-
15K&F"#<+E8J.!K
6#$L!MN87!5+5
N8+":5+58
&F"#<+E>?@+5J.
,+66+6O/01>?@K6;+<
+=/01>?@
1
Đề cương ôn tập môn Luật Hiến Pháp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Luật Hiến Pháp Việt Nam - Người đăng: duongngocthai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Luật Hiến Pháp Việt Nam 9 10 255