Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Nhà nước và Pháp luật

Được đăng lên bởi Sương Rồng Cát
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đáp án môn Nhà nước và pháp luật
Câu hỏi : Phương hướng đổi mới và tổ chức hoạt động của nhà nước. Phân
tích các giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh và cải cách hành chính nhà nước. Liên hệ
quan điểm nghị quyết Hội nghị TW IX và địa phương.
Trả lời: Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, lấy đổi mới kinh
tế làm trọng tâm đổi mới chính trị từng bước vững chắc. Việc đổi mới và kiện toàn
bộ máy nhà nước ta trong thời gian qua đã đạt được những tiến bộ rõ rệt từ lập
pháp, hành pháp, tư pháp, từ cơ cấu tổ chức đến cơ chế hoạt động, chất lượng và
hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được nâng cao hơn. Đó là quản lý nhà
nước bằng pháp luật được tăng cường; dân chủ xã hội phát huy mét bước quan
trọng; tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước được đổi mới một bước và đặc biệt
là đã từng bước phát triển hệ thống quan điểm; nguyên tắc cơ bản về xây dựng và
hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Tuy nhiên, trước yêu cầu quản lý mới, hoạt động của nhà nước ta đang thực
sự bộc lộ và yếu kém, đó là hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, thi
hành pháp luật chưa nghiêm; tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước còn kém
hiệu lực và Ýt hiệu quả; bộ máy nhà nước vẫn cồng kềnh, nạn quan liêu và tham
nhũng nghiêm trọng; đội ngũ cán bộ công chức nhà nước yếu, chưa ngang tầm với
nhiệm vụ, vì vậy thực tiễn quản lý đang đặt ra yêu cầu gay gắt phải đổi mới tổ
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước mới có thể đáp ứng được yêu cầu quản lý
của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
Trong những năm trước mắt, dựa vào yêu cầu dân chủ và pháp quyền, bộ
máy nhà nước cần được đổi mới theo những phương hướng chủ yếu sau đây:
1. Mở rộng dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây
dựng và quản lý nhà nước:

Đây là phương hướng vừa cơ bản, vừa cấp bách nhằm giữ vững và phát huy
bản chất tốt đẹp của nhà nước ta, đồng thời sẽ tạo điều kiện cơ bản nhằm ngăn
chặn và đẩy lùi tình trạng thoái hoá biến chất, tham nhũng, lãng phí, quan liêu,
sách nhiễu nhân dân trong bộ máy nhà nước. Trong quá trình cải cách bộ máy nhà
nước, cần làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc rằng, đây là vấn đề sống
còn đối với chế độ ta. Chính quyền có sạch, được nhân dân tin yêu, ủng hộ thì mới
vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Và cũng chỉ dựa vào sức mạnh của
nhân dân mới xây dựng được chính quyền trong sạch, vững mạnh tạo ra động lực
cho sù phát triển kinh tế - XH. Tất nhiên mở rộng dân chủ phải đi đôi với tăng
cường kỷ luật, pháp chế, quyềnlợi đi đôi với trách nhi...
Đáp án môn Nhà nước và pháp luật
Câu hỏi : Phương hướng đổi mới tổ chức hoạt động của nhà nước. Phân
tích các giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước. Liên hệ
quan điểm nghị quyết Hội nghị TW IX và địa phương.
Trả lời: Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, lấy đổi mới kinh
tế làm trọng tâm đổi mới chính trị từng bước vững chắc. Việc đổi mới và kiện toàn
bộ máy n nước ta trong thời gian qua đã đạt được những tiến bộ rệt từ lập
pháp, hành pháp, pháp, từ cấu tổ chức đến chế hoạt động, chất lượng
hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được nâng cao hơn. Đó quản nhà
nước bằng pháp luật được tăng cường; dân chủ hội phát huy mét bước quan
trọng; tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước được đổi mới một bước và đặc biệt
đã từng bước phát triển hệ thống quan điểm; nguyên tắc cơ bản về xây dựng
hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Tuy nhiên, trước yêu cầu quản lý mới, hoạt động của nhà nước ta đang thực
sự bộc lyếu kém, đó là hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, thi
hành pháp luật chưa nghiêm; tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước còn kém
hiệu lực Ýt hiệu quả; bộ máy nhà nước vẫn cồng kềnh, nạn quan liêu tham
nhũng nghiêm trọng; đội ngũ cán bộ công chức nhà nước yếu, chưa ngang tầm với
nhiệm vụ, vậy thực tiễn quản đang đặt ra yêu cầu gay gắt phải đổi mới tổ
chức hoạt động của bộ máy nhà nước mớithể đáp ứng được yêu cầu quản lý
của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
Trong những năm trước mắt, dựa vào yêu cầu dân chủ pháp quyền, bộ
máy nhà nước cần được đổi mới theo những phương hướng chủ yếu sau đây:
1. Mở rộng dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây
dựng và quản lý nhà nước:
Đề cương ôn tập môn Nhà nước và Pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Nhà nước và Pháp luật - Người đăng: Sương Rồng Cát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Nhà nước và Pháp luật 9 10 255