Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2314 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1.2. Mã HP/MH:

843058

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cán bộ, công chức, viên chức.
- Giúp người học biết cách vận dụng pháp luật vào việc giải quyết những tình huống cụ
thể phát sinh trong thực tiễn quản lý hành chính nhà nước liên quan đến cán bộ, công
chức, viên chức.
- Hướng người học có ý chí và nỗ lực trong học tập, nghiên cứu nhằm đáp ứng các
điều kiện để trở thành người cán bộ, công chức hoặc viên chức trong tương lai.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
- Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật cán bộ, công chức, viên chức ở nước
ta.
- Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức, viên chức.
- Khái niệm và đặc trưng của cán bộ, công chức, viên chức. Phân biệt được ai là cán
bộ, công chức và viên chức.
- Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức và viên chức.
3.2. Về kĩ năng:
Giúp người học rèn luyện kỹ năng vận dụng pháp luật để giải quyết những tình huống
quản lý cụ thể liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, ví dụ tình huống về tuyển dụng
công chức, viên chức, về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm công chức, về tiền lương cán
bộ, công chức, viên chức, về hợp đồng làm việc của viên chức, về xử lý kỷ luật cán bộ,
công chức, viên chức.
3.3. Về thái độ:

1

Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, người học sẽ có thái độ đúng đắn khi
đánh giá hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức; có ý thức phấn đấu để trở thành
người cán bộ, công chức, viên chức có năng lực và phẩm hạnh trong tương lai.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần trang bị cho người học những kiến thức pháp lý cơ bản về pháp luật cán bộ,
công chức, viên chức, bao gồm:
- Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật cán bộ, công chức, viên chức; hệ thống
pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức, viên chức; vai trò, ý nghĩa của pháp luật cán bộ,
công chức, viên chức trong hệ thống pháp luật.
- Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, bao gồm: khái niệm; quyền và nghĩa vụ; bầu
cử, bổ nhiệm chức vụ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1.2. Mã HP/MH: 843058
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cán bộ, công chức, viên chức.
- Giúp người học biết cách vận dụng pháp luật vào việc giải quyết những tình huống cụ
thể phát sinh trong thực tiễn quản hành chính nhà nước liên quan đến cán bộ, công
chức, viên chức.
- ớng người học ý c nỗ lực trong học tập, nghiên cứu nhằm đáp ng các
điều kiện để trở thành người cán bộ, công chức hoặc viên chức trong tương lai.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
- Lịch sử hình thành phát triển của pháp luật cán bộ, công chức, viên chức nước
ta.
- Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức, viên chức.
- Khái niệm đặc trưng của cán bộ, công chức, viên chức. Phân biệt được ai cán
bộ, công chức và viên chức.
- Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức và viên chức.
3.2. Về kĩ năng:
Giúp người học rèn luyện kỹ năng vận dụng pháp luật để giải quyết những tình huống
quản lý cụ thể liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, ví dụ tình huống về tuyển dụng
công chức, viên chức, về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm công chức, về tiền lương cán
bộ, công chức, viên chức, về hợp đồng làm việc của viên chức, về xử kỷ luật cán bộ,
công chức, viên chức.
3.3. Về thái độ:
1
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 9 10 770