Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4334 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

1.2. Mã HP/MH:

843056

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (843059)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Kết thúc học phần, sinh viên có khả năng nắm được, hiểu được bản chất của hoạt động
công chứng, chứng thực. Từ đó, vận dụng được các kiến thức về công chứng và chứng
thực vào công tác nghiên cứu cũng như thực tế cuộc sống.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên hiểu được các vấn đề pháp lý cơ bản về công chứng, chứng thực; hiểu được
các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, chức năng thực hiện việc công chứng, chứng thực;
hiểu được điều kiện, tiêu chuẩn và chức trách của công chứng viên và những người làm
công tác chứng thực; hiểu được quy trình và thủ tục yêu cầu và thực hiện công chứng,
chứng thực.
3.2. Về kĩ năng
Kết thúc học phần, sinh viên sẽ có kỹ năng trong việc soạn thảo các biểu mẫu để yêu
cầu thực hiện việc công chứng, chứng thực trong từng vụ việc và lĩnh vực cụ thể cho chính
mình và thay cho người khác.
3.3. Về thái độ
Giúp sinh viên có thái độ nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như yêu cầu
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Tôn trọng giá trị pháp lý của các văn
bản công chứng, chứng thực.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Môn học bao gồm hai vấn đề cơ bản là vấn đề công chứng và vấn đề chứng thực.
Trong đó, ngoài nội dung khái quát về công chứng, chứng thực, môn học sẽ trình bày về
hai vấn đề cơ bản là hệ thống bộ máy cơ quan tổ chức có thẩm quyền công chứng, chứng
thực và thủ tục công chứng chứng thực trong từng loại việc cụ thể như công chứng di
chúc, hợp đồng, chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký... Trong quá trình triển khai nội
1

dung phần thực hành, môn học sẽ lồng ghép các vấn đề pháp lý liên quan cần tuân thủ và
lưu ý trong lĩnh vực công chứng, chứng thực cũng như các lĩnh vực pháp luật liên quan,
đặc biệt là luật dân sự và luật hôn nhân gia đình.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1. Khái quát về công chứng
1.1. Khái niệm, đặc điểm và mục đích ý nghĩa của
công chứng
1.1.1. Khái niệm công chứng
...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
1.2. Mã HP/MH: 843056
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (843059)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Kết thúc học phần, sinh viênkhả năng nắm được, hiểu được bản chất của hoạt động
công chứng, chứng thực. Từ đó, vận dụng được các kiến thức về công chứng chứng
thực vào công tác nghiên cứu cũng như thực tế cuộc sống.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên hiểu được các vấn đề pháp lý bản về công chứng, chứng thực; hiểu được
các quan, tổ chức thẩm quyền, chức năng thực hiện việc công chứng, chứng thực;
hiểu được điều kiện, tiêu chuẩn chức trách của công chứng viên những người làm
công tác chứng thực; hiểu được quy trình thủ tục yêu cầu thực hiện công chứng,
chứng thực.
3.2. Về kĩ năng
Kết thúc học phần, sinh viên sẽ kỹ ng trong việc soạn thảo các biểu mẫu để yêu
cầu thực hiện việc công chứng, chứng thực trong từng vụ việc và lĩnh vực cụ thể cho chính
mình và thay cho người khác.
3.3. Về thái độ
Giúp sinh viên thái độ nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như yêu cầu
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Tôn trọng giá trị pháp lý của các văn
bản công chứng, chứng thực.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Môn học bao gồm hai vấn đề bản vấn đề công chứng vấn đề chứng thực.
Trong đó, ngoài nội dung khái quát về công chứng, chứng thực, môn học sẽ trình bày về
hai vấn đề bản hệ thống bộ máy quan tổ chức thẩm quyền công chứng, chứng
thực thủ tục công chứng chứng thực trong từng loại việc cụ thể như công chứng di
chúc, hợp đồng, chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký... Trong quá trình triển khai nội
1
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 9 10 884