Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO

1.2. Mã HP/MH:

843057

1.3. Số tín chỉ:

3 (2,1)

1.4. Số tiết:

45 (30,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức: Sinh viên nhận thức những kiến thức pháp luật về khiếu nại và tố
cáo. Bước đầu hình thành tư duy và phương pháp nhận thức khoa học những vấn đề cơ
bản về khiếu nại và tố cáo để tiếp cận, xem xét, xử lí và có hướng giải quyết các vụ việc
khiếu nại, tố cáo phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội.
2.2.Về kĩ năng: Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc tìm
hiểu, nghiên cứu các vụ việc khiếu nại, tố cáo dưới góc độ pháp lí. Hình thành và phát
triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin pháp lí các vụ việc khiếu nại, tố cáo; có
khả năng lập luận và thuyết phục trước đối tượng khiếu kiện.
2.3. Về thái độ: Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá
các vụ việc khiếu nại, tố cáo và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà
nước; có thái độ đúng đắn, có sự tự tin và bản lĩnh khi tiếp cận, xem xét và xử lí các vụ
việc khiếu nai, tố cáo phát sinh trong đời sống xã hội.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Sinh viên nhận thức và nắm vững những vấn đề sau đây:
- Nhận thức đúng những vấn đề cơ bản về khiếu nại, tố cáo;
- Quy trình xử lí đơn khiếu nại, tố cáo;
- Quy trình tiếp công dân;
- Quy trình giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo.
3.2. Về kĩ năng: Kết thúc học phần, sinh viên sẽ có được các kĩ năng như sau:
- Biết cách đọc, phân loại, xử lí các đơn về khiếu nại tố cáo;
- Xác định được thẩm quyền, trình tự giải quyết đơn về khiếu nại, tố cáo;

1

- Có khả năng tham mưu cho Lãnh đạo các cấp về giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo;
biết giải thích, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về các vấn đề pháp lí liên quan
đến vụ việc khiếu nại, tố cáo.
3.3. Về thái độ:
- Sinh viên sẽ có thái độ đúng khi tiếp xúc với các đối tượng khiếu kiện cũng như các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Với tư cách công dân hoặc cán bộ, công chức, viên chức trong tương lai, sinh viên sẽ
biết sử dụng kiến thức của học ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO
1.2. Mã HP/MH: 843057
1.3. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.4. Số tiết: 45 (30,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức: Sinh viên nhận thức những kiến thức pháp luật về khiếu nại tố
cáo. Bước đầu hình thành duy phương pháp nhận thức khoa học những vấn đ cơ
bản về khiếu nại và tố cáo để tiếp cận, xem xét, xử ớng giải quyết c vụ việc
khiếu nại, tố cáo phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội.
2.2.Về năng: Sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc tìm
hiểu, nghiên cứu các vụ việc khiếu nại, tố cáo dưới góc độ pháp lí. Hình thành phát
triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin pháp các vụ việc khiếu nại, tốo;
khả năng lập luận và thuyết phục trước đối tượng khiếu kiện.
2.3. Về thái độ: Sinh viên ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá
các vụ việc khiếu nại, tố cáo và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà
nước; thái độ đúng đắn, có sự tự tin bản lĩnh khi tiếp cận, xem xét xử các vụ
việc khiếu nai, tố cáo phát sinh trong đời sống xã hội.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Sinh viên nhận thức và nắm vững những vấn đề sau đây:
- Nhận thức đúng những vấn đề cơ bản về khiếu nại, tố cáo;
- Quy trình xử lí đơn khiếu nại, tố cáo;
- Quy trình tiếp công dân;
- Quy trình giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo.
3.2. Về kĩ năng: Kết thúc học phần, sinh viên sẽ có được các kĩ năng như sau:
- Biết cách đọc, phân loại, xử lí các đơn về khiếu nại tố cáo;
- Xác định được thẩm quyền, trình tự giải quyết đơn về khiếu nại, tố cáo;
1
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO 9 10 243