Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ ĐÔ THỊ

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1.2. Mã HP/MH:

843108

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức

- Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về đô thị và quản lý nhà nước về đô thị.
- Kết thúc học phần, sinh viên sẽ có sự hiểu biết và nhận thức đúng về hoạt động quản
lý nhà nước về đô thị.
2.2.Về kĩ năng
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu các
vấn đề về lý nhà nước về đô thị.
- Hình thành và phát triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin trong hoạt động
quản lý nhà nước về đô thị, phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng.
2.3. Về thái độ
- Có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các hoạt động quản lý nhà
nước về đô thị.
- Có thái độ và ý thức đúng đắn trong việc tiếp tiếp cận những vấn đề về quản lý đô thị
của các cơ quan nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Người học phải nắm được những kiến thức pháp luật cơ bản về quản lý đô thị, như:
- Khái niệm đô thị, đô thị hóa; căn cứ phân loại, phân cấp quản lý đô thị; các chủ
trương, chính sách về phát triển đô thị;
- Vai trò của nhà nước trong việc xây dựng, phát triển và quản lý đô thị;
- Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị; về nhà ở, đất ở; về hạ tầng kỹ thuật
đô thị; về cảnh quan và môi trường đô thị; về trật tự an toàn xã hội.
1

3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để tiếp cận,
phân tích, đánh giá các vấn đề về đô thị dưới góc độ pháp lý;
- Xử lí tình huống pháp lí trong thực tiễn hoạt động của các cơ quan nhà nước về quản
lý đô thị.
3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có thái độ đúng đắn trong
việc nhận thức, đánh giá hoạt động xây dựng, phát triển và quản lý đô thị.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần pháp luật vê quản lý đô thị, giới thiệu cho sinh viên những kiến thức pháp
luật cơ bản về quản lý đô thị, như khái niệm đô thị, đô thị hóa; căn cứ phân loại, phân cấp
quản lý đô thị; các chủ trương, chính sách về phát triển đô thị; vai trò của...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
1.2. Mã HP/MH: 843108
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về đô thị và quản lý nhà nước về đô thị.
- Kết thúc học phần, sinh viên sẽ sự hiểu biết nhận thức đúng về hoạt động quản
lý nhà nước về đô thị.
2.2.Về kĩ năng
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu các
vấn đề về lý nhà nước về đô thị.
- Hình thành phát triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin trong hoạt động
quản lý nhà nước về đô thị, phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng.
2.3. Về thái độ
- Có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các hoạt động quản lý nhà
nước về đô thị.
- thái độ ý thức đúng đắn trong việc tiếp tiếp cận những vấn đề về quản đô thị
của các cơ quan nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Người học phải nắm được những kiến thức pháp luật cơ bản về quản lý đô thị, như:
- Khái niệm đô thị, đô thị hóa; căn cứ phân loại, phân cấp quản lý đô thị; các chủ
trương, chính sách về phát triển đô thị;
- Vai trò của nhà nước trong việc xây dựng, phát triển và quản lý đô thị;
- Quản lý nhà ớc về quy hoạch xây dựng đô thị; về nhà ở, đất ở; về hạ tầng kỹ thuật
đô thị; về cảnh quan và môi trường đô thị; về trật tự an toàn xã hội.
1
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ ĐÔ THỊ - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ ĐÔ THỊ - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ ĐÔ THỊ 9 10 819