Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.2. Mã HP/MH:

843110

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên nhận thức được những kiến thức lý luận về thủ tục hành chính; thủ tục hành
chính trên một số lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước; cải cách thủ tục hành chính.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1.Về kiến thức: Sinh viên nhận thức được những kiến thức lý luận chung về thủ tục
hành chính; thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, như lĩnh vực quản lý đất đai, nhà đất;
đầu tư, kinh doanh; xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; ban hành văn bản pháp luật.
3.2.Về kĩ năng: Sinh viên biết sưu tầm, tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, xử lý và
sử dụng thông tin về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động quản lý hành chính
nhà nước. Biết cách tiếp cận, xử lý các vấn đề liên quan đến việc lập và thực hiện các thủ
tục hành chính để giải quyết nhu cầu của bản thân trong cuộc sống, công tác.
3.3.Về thái độ: Từ những kiến thức học phần Pháp luật về thủ tục hành chính sẽ góp
phần hình thành và nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trong hoạt động quản lý hành
chính nhà nước nói chung và việc lập, thực hiện các thủ tục hành chính nói riêng. Tăng
cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận, bảo vệ
chính kiến của mình đối với những vấn đề liên quan.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Nội dung học phần Pháp luật về Thủ tục hành chính, gồm 05 chương (Chi tiết tại Mục
5).
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH
Chương I. Nhận thức chung về thủ tục hành chính
1.1. Quan niệm về thủ tục hành chính
1

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá

1.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính
1.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính
1.1.3. Ý nghĩa của thủ tục hành chính
1.2. Phân loại thủ tục hành chính
1.2.1. Phân loại theo đối tượng quản lý HCNN
1.2.2. Phân loại theo loại hình công việc
1.2.3. Phân loại theo chức năng cung cấp dịch vụ
1.2.4. Phân loại theo mối quan hệ công tác
2.3. Nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính
2.3.1. Khái niệm nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính
2.3.2....
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1.2. Mã HP/MH: 843110
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên nhận thức được những kiến thức luận về thủ tục hành chính; thủ tục hành
chính trên một số lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước; cải cách thủ tục hành chính.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1.Về kiến thức: Sinh viên nhận thức được những kiến thức luận chung về thủ tục
hành chính; thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, như lĩnh vực quản đất đai, nhà đất;
đầu tư, kinh doanh; xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; ban hành văn bản pháp luật.
3.2.Về năng: Sinh viên biết sưu tầm, tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, xử
sử dụng thông tin về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động quản hành chính
nhà nước. Biết cách tiếp cận, xử các vấn đề liên quan đến việc lập thực hiện các thủ
tục hành chính để giải quyết nhu cầu của bản thân trong cuộc sống, công tác.
3.3.Về thái độ: Từ những kiến thức học phần Pháp luật về thủ tục hành chính sẽ góp
phần hình thành nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trong hoạt động quản lý hành
chính n ớc nói chung việc lập, thực hiện các thủ tục hành chính nói riêng. Tăng
cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận, bảo v
chính kiến của mình đối với những vấn đề liên quan.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Nội dung học phần Pháp luật v Thủ tc hành chính, gồm 05 chương (Chi tiết tại Mục
5).
5. Kế hoch dy hc HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH
Số
tiết
Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Chương I. Nhận thức chung về thủ tục hành chính
1.1. Quan niệm về thủ tục hành chính
1
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9 10 538