Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ VĂN THƯ LƯU TRỬ

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ VĂN THƯ LƯU TRỮ

1.2. Mã HP/MH:

843065

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Kết thúc môn học này, sinh viên nắm vững được các quy định pháp luật về hoạt động
văn thư lưu trữ, ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật
văn thư lưu trữ, kỹ năng thu thập và áp dụng các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý
nhà nước về văn thư lưu trữ.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên nắm được những vấn đề lý luận về công tác văn thư và quản lý nhà nước về
công tác văn thư của các cơ quan, tổ chức như các công việc về soạn thảo, ban hành văn
bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ
quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư; những kiến thức về
pháp chế lưu trữ và pháp luật lưu trữ, về quản lý hoạt động lưu trữ và những chế định pháp
lý cụ thể về hoạt động lưu trữ bao gồm hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài
liệu, bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị, sử dụng tài liệu lưu trữ, các
yêu cầu cơ bản của pháp chế lưu trữ và những biện pháp nhằm tăng cường pháp chế lưu
trữ.
3.2. Về kĩ năng:
Hình thành kỹ năng kỹ năng tổ chức, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ
văn thư lưu trữ: soạn thảo ban hành và quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ; quản
lý, sử dụng con dấu; phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu; thu thập bổ sung, chỉnh lý,
bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; tìm kiếm văn bản pháp luật về lưu trữ và các
loại văn bản có liên quan và kỹ năng áp dụng các quy định pháp luật về lưu trữ đối với các
hoạt động lưu trữ trong quá trình học tập cũng như các hoạt động thực tiễn chuyên môn
sau khi tốt nghiệp.
3.3 Về thái độ:
1

Hình thành ý thức tự giác thực hiện nghiêm chỉnh, đúng đắn các quy định của luật lưu
trữ và thái độ tôn trọng các nguyên tắc trong hoạt động lưu trữ.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Là môn học tự chọn của chuyên ngành Luật Hành chính, khoa Luật trường Đại học Sài
Gòn. Pháp luật về Văn thư Lưu trữ gồm 2 tín chỉ, được tổ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ VĂN THƯ LƯU TRỮ
1.2. Mã HP/MH: 843065
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Kết thúc môn học này, sinh viên nắm vững được các quy định pháp luật về hoạt động
văn thư lưu trữ, ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật
văn thưu trữ, kỹ ng thu thập áp dụng các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản
nhà nước về văn thư lưu trữ.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên nắm được những vấn đề luận về công tác văn thư quản lý nhà nước về
công c văn thư của các quan, tổ chức như các công việc về soạn thảo, ban hành văn
bản; quản văn bản tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ
quan, tổ chức; quản s dụng con dấu trong công tác n thư; những kiến thức về
pháp chế lưu trữ và pháp luật lưu trữ, về quản lý hoạt động lưu trữ và những chế định pháp
cụ thể về hoạt động lưu trữ bao gồm hoạt động thu thập, chỉnh lý, c định giá trị tài
liệu, bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị, sử dụng tài liệu lưu trữ, các
yêu cầu bản của pháp chế lưu trữ những biện pháp nhằm tăng cường pháp chế lưu
trữ.
3.2. Về kĩ năng:
Hình thành kỹ năng kỹ năng tổ chức, hướng dẫn thực hiện các hoạt động nghiệp vụ
văn thư lưu trữ: soạn thảo ban hành quản văn bản; lập h nộp lưu hồ sơ; quản
lý, sử dụng con dấu; phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu; thu thập bổ sung, chỉnh lý,
bảo quản tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; tìm kiếm văn bản pháp luật về lưu trữ các
loại văn bản có liên quan và kỹ năng áp dụng các quy định pháp luật về lưu trữ đối với các
hoạt động lưu trữ trong quá trình học tập cũng như các hoạt động thực tiễn chuyên môn
sau khi tốt nghiệp.
3.3 Về thái độ:
1
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ VĂN THƯ LƯU TRỬ - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ VĂN THƯ LƯU TRỬ - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ VĂN THƯ LƯU TRỬ 9 10 140