Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1.2. Mã HP/MH:

843059

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về công chứng, chứng thực (843056)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
- Trang bị cho người học những kiến thức pháp lý cơ bản về vi phạm hành chính
(VPHC) và xử lí VPHC.
- Giúp người học biết cách vận dụng pháp luật để giải quyết những tình huống cụ thể
về xử lý VPHC phát sinh trong thực tiễn quản lý hành chính nhà nước.
- Trên cơ sở những hiểu biết căn bản về pháp luật xử lý VPHC, người học có ý thức tốt
hơn trong việc nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật, đồng thời biết phòng tránh các hành vi
vi phạm hành chính.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Người học cần nắm vững các quy định cơ bản của pháp luật về xử lý VPHC, phân biệt
được hai dạng hoạt động: xử phạt VPHC và xử lý hành chính khác, nắm được cơ sở thực
tế và cơ sở pháp lý của trách nhiệm hành chính.
3.2. Về kĩ năng:
Giúp người học bước đầu làm quen với các tình huống cụ thể về VPHC và xử lý
VPHC, biết cách vận dụng các quy định của pháp luật hiện hành để xử lý các trường hợp
giả định.
3.3. Về thái độ: Hướng người học tới ý thức tôn trọng pháp luật, tích cực tìm hiểu,
nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính để có thể
vận dụng chúng một cách đúng đắn và hiệu quả trong tương lai.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật xử lý VPHC, bao gồm:

1

- Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật xử lý VPHC, hệ thống văn bản pháp
luật hiện hành, vai trò và ý nghĩa của pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong hệ thống
pháp luật nói chung và pháp luật hành chính nói riêng.
- Những quy định cụ thể của pháp luật xử lý VPHC về:
+ Thẩm quyền quy định hành vi VPHC và các biện pháp xử lý VPHC;
+ Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính;
+ Nguyên tắc xử lý VPHC;
+ Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính;
+ Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;
+ Đối tượng bị xử lý VPHC;
+ Các biện pháp xử phạt hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả;
+ Các biện pháp xử lý hành chính khác;
+ Thủ tục xử lý VPHC.
5. Kế h...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1.2. Mã HP/MH: 843059
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về công chứng, chứng thực (843056)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
- Trang bị cho người học những kiến thức pháp bản về vi phạm hành chính
(VPHC) và xử lí VPHC.
- Giúp người học biết cách vận dụng pháp luật để giải quyết những tình huống cụ thể
về xử lý VPHC phát sinh trong thực tiễn quản lý hành chính nhà nước.
- Trên cơ sở những hiểu biết căn bản về pháp luật xử lý VPHC, người học có ý thức tốt
hơn trong việc nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật, đồng thời biết phòng tránh c hành vi
vi phạm hành chính.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Người học cần nắm vững các quy định cơ bản của pháp luật về xử VPHC, phân biệt
được hai dạng hoạt động: xử phạt VPHC xử hành chính khác, nắm được sở thực
tế và cơ sở pháp lý của trách nhiệm hành chính.
3.2. Về kĩ năng:
Giúp người học bước đầu m quen với các tình huống cụ thể về VPHC xử
VPHC, biết ch vận dụng các quy định của pháp luật hiện hành để xử lý các trường hợp
giả định.
3.3. Về thái độ: Hướng người học tới ý thức tôn trọng pháp luật, tích cực m hiểu,
nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính để thể
vận dụng chúng một cách đúng đắn và hiệu quả trong tương lai.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật xử lý VPHC, bao gồm:
1
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 9 10 67