Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương quản lí hành chính

Được đăng lên bởi Mạc Chinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CÂU 1)
Khái niệm Quản lý Nhà nước, Hành chính Nhà nước.
Trả lời
_QLNN : là sự chỉ huy, điều hành xã hôi để thực thi quyền lực nhà nước ; là tổng thể về thể
chế, về ổ chức & cán bộ của bộ máy nhà nước, có trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của
nhà nước, do cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân tiến hành bằng các văn bản quy phạm
pháp luật để thực hiện chức năng, nhiệm vụ & quyền hạn mà nhà nước đã giao cho trong việc
tổ chức & điều chỉnh các mối quan hệ & hành vi của công dân.
_HCNN : là hoạt động quản lý nhà nước, trong đó cơ quan quyền lực nhà nước tác động tới đối
tượng quản lý( cơ quan, tổ chức, cá nhân)trong lĩnh vực hành pháp, nhằm thực hiện chức năng
đối nội & đối ngoại.QLNN do cơ quan hành chính nhà nước thực hiên.
CÂU 2)
Kể tên các nguyên tắc hoạt động của nhà nước CHXHCNVN
Trả lời
Các nguyên tắc hoạt động của nhà nước CHXHCNVN :
1.Nhân dân tham gia vòa công việc quản lý nhà nước, xã hội.
2.Chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
+ Qua cương lĩnh đường lối, chiến lược
+Tuyên truyền,, thuyết phục, công tác tư tưởng
+Thông qua công tác cán bộ
3.Nguyên tắc tập chung dân chủ
4.Nguyên tắc pháp chế
CÂU 3)
Công vụ là gì ? Trình bày khái niệm, nội dung, đặc thù, nguyên tắc của hoạt động công vụ theo
quy định của nhà nước CHXHCNVN.
Trả lời
1.Khái niệm công vụ :
Là 1 loại hình lao động mang tính quyền lực & được thực thi bởi đội ngũ cán bộ, công chức
thực hiện các chức năng của nhà nước trng quá trình quản lý mọi mặt đời sống xã hội.
2.Nội dung công vụ :
_Quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...đáp ứng nhu cầu
xã hội.
_Thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, đảm bảo kỷ cương thực hiện quyền lợi, nghĩa
vụ công dân theo quy định của pháp luật.
_Quản lý tài sản, ngân sách trên cơ sở 1 nền tài chính vững mạnh.
3.Đặc thù của công vụ :
_Nhà nước sử dụng quyền lực để thực hiện nhiệm vu QLNN.
_Hoạt động công vụ có tổ chức theo quy chế bắt buộc, theo trật tự, thứ bậc chặt chẽ, chính quy
liên tục.
_Người công chức đại được đại diện nhà nước có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, theo pháp luật.
_Mọi công dân, tổ chức kinh tế- xã hội được làm những việc mà pháp luật quy định. Những
việc nhà nước không cho nền công vụ làm thì không được làm.
4.Các nguyên tắc công vụ :
1

_Phục vụ công dân vô điều kiện :
+Chịu sự kiểm soát, lắng nghe ý kiến của nhân dân không tùy tiện theo ý chí cá nhân.
+Phải thể hiện ý chí, đáp ứng lợi ích của nhà nước & nhân dân.
+Phải thực sự là công bộc của d...
ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CÂU 1)
Khái niệm Quản lý Nhà nước, Hành chính Nhà nước.
Trả lời
_QLNN : là sự chỉ huy, điều hành xã hôi để thực thi quyền lực nhà nước ; là tổng thể về thể
chế, về ổ chức & cán bộ của bộ máy nhà nước, có trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của
nhà nước, do cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân tiến hành bằng các văn bản quy phạm
pháp luật để thực hiện chức năng, nhiệm vụ & quyền hạn mà nhà nước đã giao cho trong việc
tổ chức & điều chỉnh các mối quan hệ & hành vi của công dân.
_HCNN : là hoạt động quản lý nhà nước, trong đó cơ quan quyền lực nhà nước tác động tới đối
tượng quản lý( cơ quan, tổ chức, cá nhân)trong lĩnh vực hành pháp, nhằm thực hiện chức năng
đối nội & đối ngoại.QLNN do cơ quan hành chính nhà nước thực hiên.
CÂU 2)
Kể tên các nguyên tắc hoạt động của nhà nước CHXHCNVN
Trả lời
Các nguyên tắc hoạt động của nhà nước CHXHCNVN :
1.Nhân dân tham gia vòa công việc quản lý nhà nước, xã hội.
2.Chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
+ Qua cương lĩnh đường lối, chiến lược
+Tuyên truyền,, thuyết phục, công tác tư tưởng
+Thông qua công tác cán bộ
3.Nguyên tắc tập chung dân chủ
4.Nguyên tắc pháp chế
CÂU 3)
Công vụ là gì ? Trình bày khái niệm, nội dung, đặc thù, nguyên tắc của hoạt động công vụ theo
quy định của nhà nước CHXHCNVN.
Trả lời
1.Khái niệm công vụ :
Là 1 loại hình lao động mang tính quyền lực & được thực thi bởi đội ngũ cán bộ, công chức
thực hiện các chức năng của nhà nước trng quá trình quản lý mọi mặt đời sống xã hội.
2.Nội dung công vụ :
_Quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...đáp ứng nhu cầu
xã hội.
_Thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, đảm bảo kỷ cương thực hiện quyền lợi, nghĩa
vụ công dân theo quy định của pháp luật.
_Quản lý tài sản, ngân sách trên cơ sở 1 nền tài chính vững mạnh.
3.Đặc thù của công vụ :
_Nhà nước sử dụng quyền lực để thực hiện nhiệm vu QLNN.
_Hoạt động công vụ có tổ chức theo quy chế bắt buộc, theo trật tự, thứ bậc chặt chẽ, chính quy
liên tục.
_Người công chức đại được đại diện nhà nước có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, theo pháp luật.
_Mọi công dân, tổ chức kinh tế- xã hội được làm những việc mà pháp luật quy định. Những
việc nhà nước không cho nền công vụ làm thì không được làm.
4.Các nguyên tắc công vụ :
1
Đề cương quản lí hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương quản lí hành chính - Người đăng: Mạc Chinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề cương quản lí hành chính 9 10 33