Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC

Được đăng lên bởi Lê Mỹ Kỳ Duyên
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương Triết học Mác – Lênin
Câu 1: Định nghĩa vật chất của Lênin
* Định nghĩa vật chất của Lênin:
 Các nhà bác học trước Mác:
- Chủ nghĩa duy vật chất phác và chủ nghĩa duy vật siêu hình định nghĩa vật chất là hạt
nhỏ, là động vật đầu tiên cấu tạo nên thế giới. Họ đồng nhất vật chất với nước (Talét), lửa
(Hêraclít), không khí (Anaximen), hay nguyên tử phân tử (Đêmôcrít), ngũ hành (Trung Quốc).
+ Ưu điểm: Lấy chính bản thân vật chất để giải thích khái niệm vật chất.
+ Hạn chế: Đồng nhất vật chất với những vật cụ thể nên:
 dễ dàng bị chủ nghĩa duy tâm tấn công bằng truy nguyên
 đưa thế giới vào fạm vi hẹp
 không thể định nghĩa vật chất vì thiếu logic
- Chủ nghĩa duy tâm: Vật chất do thế giới ý niệm sinh ra và chỉ là làm phong phú thêm
thế giới í niệm mà thôi
- Chủ nghĩa duy tâm chủ quan: Vật chất không có thật mà chỉ là sự fức hợp các cảm
giác mà thôi.
 Mác và Ăngghen:chưa có định nghĩa cụ thể về vật chất nhưng đã nêu lên đc những đặc
điểm cơ bản và quan trọng về fạm trù vật chất
- Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau. Bản chất thế giới là vật chất
- Theo Ăngghen, thành fần bản chất tự nhiên là : “Vật chất với tư cách là vật chất là
một sáng tạo thuần túy của tư duy và là một điều trừu tượng thuần túy – chúng ta bỏ qua
những sự khác nhau về chất của những sự vật khi chúng ta gặp chúng với tư cách là những
tồn tại hữu hình vào khái niệm vật chất. Do đó, khác với những vật chất nhất định, vật chất
với tư cách là vật chất không có sự tồn tại cảm tính”.
 Lênin: Sự phát triển của khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX đầu XX, đặc biệt là những
phát minh của Rơnghen (tia X-quang), Bécơren (tia phóng xạ), Tôm xơn (điện tử),… và từ nhu
cầu của cuộc đấu tranh chống CNDT đã hình thành nên định nghĩa về vật chất: “Vật chất là
phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan đc đem lại cho con ng trong cảm giác, đc
cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
Trong khái niệm này cần lưu ý:
- Phạm trù triết học là nhữg khái niệm chung nhất phản ánh những chuyển biến của thế
giới hiện thực. Những khái niệm chung nhất là những khái niệm phản ánh những đặc tính cơ
bản của một nhóm sự vật hiện tượng, tồn tại bởi 1 từ hoặc 1 tập hợp từ.
- “Thực tại khách quan”:
+ Vật chất tồn tại, vận động và fát triển theo những quy luật vốn có của nó.
+ Tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức.
Phân tích khái niệm của Lênin:
- Thứ nhất, vật chất là cái có thật, hiện thực và tồn tại bên ngoài ý thức. Vật chất không
fải là cái tha ...
1
Đề cương Triết học Mác Lênin
Câu 1: Định nghĩa vật chất của Lênin
* Định nghĩa vật chất của Lênin:
Các nhà bác hc trước Mác:
- Chủ nghĩa duy vật chất phác và chủ nghĩa duy vật siêu hình đnh nghĩa vật chất là hạt
nhỏ, là động vật đầu tiên cấu tạo nên thế giới. Họ đồng nhất vật chất với nước (Talét), lửa
(Hêraclít), không khí (Anaximen), hay nguyên tử phân tử (Đêmôcrít), ngũ hành (Trung Quốc).
+ Ưu điểm: Lấy chính bản thân vật chất để giải thích ki niệm vật chất.
+ Hạn chế: Đồng nhất vật chất với nhng vật cthể nên:
dễ dàng bị chủ nghĩa duy tâm tấn công bng truy ngun
đưa thế giới vào fạm vi hẹp
không thể định nghĩa vật cht vì thiếu logic
- Chủ nghĩa duy tâm: Vật chất do thế giới ý niệm sinh ra và chỉ là làm phong phú thêm
thế giới í niệm mà thôi
- Chủ nghĩa duy tâm chủ quan: Vật chất không thật mà chỉ là sự fức hợp các cảm
giác mà thôi.
Mác và Ăngghen:chưa có định nghĩa cụ thể về vật chất nhưng đã nêu lên đc những đặc
điểm cơ bản và quan trọng về fạm trù vật chất
- Vật chất là cái có trước, ý thức là cái sau. Bản chất thế giới là vật chất
- Theo Ăngghen, thành fần bản chất tự nhiên là : “Vật chất với cách là vật chất là
một sáng to thuần túy của tư duy và là một điều trừu tượng thuần túy chúng ta bỏ qua
những sự khác nhau về chất của những sự vật khi chúng ta gặp chúng với tư cách là những
tồn tại hữu nh vào ki niệm vật chất. Do đó, khác với những vật chất nhất định, vật chất
với tư cách là vật chất không sự tồn tại cảm tính”.
Lênin: Sự phát triển của khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX đầu XX, đặc biệt là những
phát minh của nghen (tia X-quang), Bécơren (tia phóng xạ), Tôm xơniện tử),… và từ nhu
cầu của cuộc đấu tranh chống CNDT đã hình thành nên định nghĩa về vật chất: “Vật chất là
phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan đc đem lại cho con ng trong cảm giác, đc
cảm giác của chúng ta chép li, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
Trong khái niệm y cần lưu ý:
- Phạm trù triết học là nhữg khái niệm chung nhất phản ánh những chuyển biến của thế
giới hin thực. Nhng khái niệm chung nhất là những ki niệm phản ánh những đặc tính cơ
bản của mt nhóm sự vật hiện tượng, tồn tại bởi 1 từ hoặc 1 tập hợp từ.
- “Thực tại khách quan”:
+ Vật chất tồn tại, vận động và fát triển theo những quy luật vốn có của nó.
+ Tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức.
Pn tích khái niệm của Lênin:
- Thnhất, vật cht là cái có thật, hiện thực và tồn tại bên ngoài ý thức. Vật chất không
fải là cái tha hóa từ ý niệm tuyệt đối, cũng k fải vật tự t k biết đc. Vật chất luôn có khả
năng tác động tới giác quan của con ng từ đó trong nhn thức của con ng mới hiểu đc, mới
nắm bắt đc đối tượng vật chất đó. Bên cạnh đó, cùng 1 lúc LN đã giải quyết đc 2 mặt cơ bản
cảu vấn đề triết học.
- Thhai, LN muốn nhấn mạnh mặt thứ nhất của Triết học và LN khẳng định con ng có
khả năng nhận thức đc thế giới thông qua fản ánh thế giới đó. LN không chỉ khắc fục đc
ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC - Người đăng: Lê Mỹ Kỳ Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC 9 10 395