Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2623 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

TƯ PHÁP QUỐC TẾ

1.2. Mã HP/MH:

843045

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Công pháp quốc tế (843044)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nội dung của học phần tư pháp quốc tế sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về tư pháp quốc tế, nguyên tắc và cách thức giải quyết các xung đột pháp luật trong
quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài. Nhận thức rõ thẩm quyền của tòa án Việt
Nam trong giải quyết những quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Nội dung của học phần tư pháp quốc tế sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, nguyên nhân và cách thức giải quyết những
xung đột pháp luật; thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với việc giải quyết vụ việc dân dự
có yếu tố nước ngoài, công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước
ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài, một số chế định pháp luật quan trọng trong tư
pháp quốc tế…
3.2. Về kĩ năng:
Trên cơ sở nhận thức đúng đắng về những kiến thức lý luận và nguyên tắc pháp lý
trong tư pháp quốc tế sẽ góp phần nâng cao trình độ, tăng cường trao dồi kỹ năng nhận
biết, xác định đúng loại quan hệ pháp luật, nguyên tắc, cách thức giải quyết tình huống;
tăng cường khả năng lập luận, tư duy và vận dụng kiến thức pháp luật có được tư vấn, giải
quyết tốt nhất các tình huống đặt ra.
3.3. Về thái độ:
Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về những kiến thức lý luận và nguyên tắc pháp lý
trong tư pháp quốc tế sẽ góp phần nâng cao trình độ, ý thức pháp luật của sinh viên, nâng
cao tinh thần học tập, làm việc nhóm, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá
nhân, đam mê khởi nghiệp, có ý thức xây dựng pháp luật và phát triển đất nước.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1

Chương 1. Lý luận chung về tư pháp quốc tế.
Chương 2: Xung đột pháp luật.
Chương 3:Thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân dự có yếu tố nước
ngoài.
Chương 4:Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài,
quyết định của trọng tài nước ngoài.
Chương 5:Một số chế định pháp luật quan trọng tr...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: TƯ PHÁP QUỐC TẾ
1.2. Mã HP/MH: 843045
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Công pháp quốc tế (843044)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nội dung của học phần tư pháp quốc tế sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về tư pháp quốc tế, nguyên tắc và cách thức giải quyết các xung đột pháp luật trong
quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài. Nhận thức rõ thẩm quyền của tòa án Việt
Nam trong giải quyết những quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Nội dung của học phần pháp quốc tế sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức
bản về pháp quốc tế, xung đột pháp luật, nguyên nhân cách thức giải quyết những
xung đột pháp luật; thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với việc giải quyết vụ việc dân dự
yếu tố nước ngoài, công nhận thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước
ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài, một số chế định pháp luật quan trọng trong
pháp quốc tế…
3.2. Về kĩ năng:
Trên sở nhận thức đúng đắng về những kiến thức luận nguyên tắc pháp
trong pháp quốc tế sẽ góp phần ng cao trình độ, tăng cường trao dồi kỹ năng nhận
biết, c định đúng loại quan hệ pháp luật, nguyên tắc, cách thức giải quyết tình huống;
tăng cường khả năng lập luận, tư duy và vận dụng kiến thức pháp luật có được tư vấn, giải
quyết tốt nhất các tình huống đặt ra.
3.3. Về thái độ:
Trên sở nhận thức đúng đắn về những kiến thức luận và nguyên tắc pháp
trong pháp quốc tế sẽ góp phần nâng cao trình độ, ý thức pháp luật của sinh viên, ng
cao tinh thần học tập, làm việc nhóm, tham gia thảo luận bảo vệ chính kiến của
nhân, đam mê khởi nghiệp, có ý thức xây dựng pháp luật và phát triển đất nước.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1
ĐỀ CƯƠNG TƯ PHÁP QUỐC TẾ - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG TƯ PHÁP QUỐC TẾ - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG TƯ PHÁP QUỐC TẾ 9 10 108