Ktl-icon-tai-lieu

Đề luật

Được đăng lên bởi Sophie Tran
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Chứng minh: Không phải mọi thỏa thuận đều là hợp đồng
Tất cả các hợp đồng đều là sự thỏa thuận. Tuy nhiên không thể suy luận ngược lại: Mọi sự thỏa thuận
của các bên đều là hợp đồng. Chỉ được coi là hợp đồng những thỏa thuận thực sự phù hợp với ý chí của
các bên, tức là có sự ưng thuận đích thực giữa các bên. Hợp đồng phải là giao dịch hợp pháp do vậy sự
ưng thuận ở đây phải là sự ưng thuận hợp lẽ công bằng, hợp pháp luật, hợp đạo đức. Các hợp đồng
được giao kết dưới tác động của sự lừa dối, cưỡng bức hoặc mua chuộc là không có sự ưng thuận đích
thực. Những trường hợp có sự lừa dối, đe dọa, cưỡng bức thì dù có sự ưng thuận cũng không được coi
là hợp đồng, tức là có sự vô hiệu của hợp đồng. Như vậy, một sự thỏa thuận không thể hiện ý chí thực
của các bên thì không phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên.
2. Tại sao pháp luật cần phải rõ ràng và thống nhất?
Pháp luật cần phải rõ ràng thống nhất để hạn chế rủi ro, không gặp khó khăn khi áp dụng và sử dụng,
ngoài ra còn giảm chi phí trong việc thực thi pháp luật. Ví dụ về những khó khăn gặp phải khi pháp luật
không rõ ràng và thống nhất:
Trong Bộ Luật dân sự 2005 quy định mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận (điều 422). Điều này có
thể hiểu, mức phạt vi phạm hợp đồng do các bên căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng
mà quy định mức phạt hợp đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế đấy và không bị ràng buộc bởi một
giới hạn nào của mức phạt hợp đồng. Còn Luật Thương mại lại quy định mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp
đồng do các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá tám phần trăm giá trị phần nghĩa vụ
hợp đồng bị vi phạm (điều 301). Với quy định này thì quyền lựa chọn mức phạt hợp đồng do các bên
thỏa thuận đã bị giới hạn trong khuôn khổ tám phần trăm, cho dù là các hợp đồng có tính chất khác
nhau như thế nào đi chăng nữa thì mức phạt cũng chỉ nằm trong khuôn khổ đó. Việc Luật Thương mại
quy định giới hạn tối đa mức phạt hợp đồng như vậy không chỉ mâu thuẩn với quy định tại Bộ luật Dân
sự hiện hành mà còn là một quy định trái với thực tế. Với sự không thống nhất này chắn chắn sẽ gây ra
nhiều lúng túng khó khăn trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng.
3. Nêu ý kiến về nhận định: Khi có sự mâu thuẫn giữa ngôn từ và ý chí thì cần phải dựa vào ý chí
chung để giải thích hợp đồng.
Trong nhiều trường hợp, vì sơ suất chưa trao đổi, tìm hiểu, cân nhắc kỹ các nội dung của hợp đồng nếu
sau khi ký kết xảy ra việc các bên không thống nhất về nội dung đã ký, mỗi bên hiểu theo một cách khác
n...
 Chứng minh: Không phải mọi thỏa thuận đều là hợp đồng
 !"#$
%&'( )*+,-./%
&012 /*&3)454),
67 8&900!)1'
 ):4 -;%<4=0 >&1)?@;2 /
A*B C2<4=0D4$0 >&1E4+2 F )
012,G%A ,0@;G./
%&EH,I,J.%&
K Tại sao pháp luật cần phải rõ ràng và thống nhất?
LMBNB=!:B%B)0?2O4J,P4J0
)BQ@/B),GR/4J,*2O?
BNB,="
B)S;T47KUUVH5@1!,!@4)&WXKKYZ2
0@1!,!@4)&O1,)G)J%
@H5@1!)+,-G:,&5B&;&6@;
-!)%@1!'QT [@!!H5@1!,!@I,J
4)&B)0 H@MBO@B5MI,J
&5,!@W\UYR-H5EH$@1!4)&
]&5-!B)^@MBO@0)4+2_
 :)O*E@1!F(9@B)^2RGT [@!
H5-!=@1! ,(@7`,-H5!S;a7
G@Q@;H5B,-:R-=bb87B
cc2OB),G.:,G
\ Nêu ý kiến về nhận định: Khi có sự mâu thuẫn giữa ngôn từ và ý chí thì cần phải dựa vào ý chí
chung để giải thích hợp đồng.
B)B C0,E[ B)^0d@07be;4%:
.:fB,G&=,;4].0@g&D)@;
0B)B CM:2/J
A<[6Mh,HB$/Z=,-&9,O&E
</G@5./%&=,-&9C20(2
/4B<: &f;4ci2
<2D)IE/D)I+,-_%

j=./:=HB$%@;RE,0./%&O
1HB$B),G/A:!)BNB0
Đề luật - Trang 2
Đề luật - Người đăng: Sophie Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề luật 9 10 650