Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị hướng dẫn về người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng

Được đăng lên bởi duykt07
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

Số: 2660 /TCT-TNCN
V/v Xác định người phụ thuộc
để tính giảm trừ gia cảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang
Trả lời Công văn số 365/CT-TNCN ngày 09/6/2011 của Cục thuế tỉnh Kiên
Giang đề nghị hướng dẫn về người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm
nuôi dưỡng, Tổng cục Thuế có ý kiến:
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3.1.4, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TTBTC ngày 30/9/2008, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
1. Theo quy định của Bộ luật Lao động: nam hết tuổi lao động là 60 tuổi, nữ
là 55 tuổi. Thì sau tháng tròn 60 tuổi đối với nam; tròn 55 tuổi đối với nữ mà không
có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 500.000đ
được kê khai là người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của
người nộp thuế.
Trường hợp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (chứng minh nhân dân, bản
sao giấy khai sinh) không ghi ngày sinh, tháng sinh mà chỉ ghi năm sinh thì tháng
sau năm đủ 60 tuổi được kê khai là người phụ thuộc.
2. Người phụ thuộc là con đã trên 18 tuổi nhưng đang là học sinh trung học
phổ thông (không thuộc đối tượng đang theo học tại các trường đại học, trung học
chuyên nghiệp, dạy nghề theo quy định tại Điểm 3.1.4) không có thu nhập hoặc có
thu nhập nhưng không vượt quá 500.000đ bình quân tháng trong năm được coi là
người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha hoặc mẹ.
3. Con trên 18 tuổi trong thời gian chờ kết quả thi đại học (từ tháng 6 đến
tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá
500.000đ bình quân tháng trong năm được coi là người phụ thuộc tính giảm trừ gia
cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha hoặc mẹ.
4. Con trai, con gái đang theo học đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy
nghề kết hôn và sinh con mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không
vượt quá 500.000đ bình quân tháng trong năm thì vẫn là người phụ thuộc được
giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha hoặc mẹ.
Trong trường hợp này con dâu (con rể) đang học đại học, trung học chuyên
nghiệp, dạy nghề không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá
500.000đ bình quân tháng trong năm không thuộc đối tượng người phụ thuộc được
giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha chồng hoặc mẹ chồng (cha vợ

hoặc mẹ vợ).
5. Cháu nội (cháu ngoại) mà cha, mẹ chúng đang theo học đại học, trung học
chuyên nghiệp, dạy nghề đang là người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh vào thu...
BI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
Số: 2660 /TCT-TNCN
V/v Xác định người phụ thuộc
để tính giảm trừ gia cảnh
CỘNG H XÃ HỘI CHNGA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hnh phúc
Nội, ny 02 tng 8 m 2011
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang
Trả lời Công văn số 365/CT-TNCN ngày 09/6/2011 của Cục thuế tỉnh Kiên
Giang đề nghị hướng dẫn về người phụ thuộc người nộp thuế trách nhiệm
nuôi dưỡng, Tổng cục Thuế có ý kiến:
n cứ hướng dẫn tại Điểm 3.1.4, Mục I, Phần B Thông số 84/2008/TT-
BTC ngày 30/9/2008, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
1. Theo quy định của Bộ luật Lao động: nam hết tuổi lao động là 60 tuổi, nữ
là 55 tuổi. Thì sau tháng tròn 60 tuổi đối với nam; tròn 55 tuổi đối với nữ mà không
có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 500.000đ
được khai người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của
người nộp thuế.
Trường hợp hồ chứng minh người phụ thuộc (chứng minh nhân dân, bản
sao giấy khai sinh) không ghi ngày sinh, tháng sinh chỉ ghi năm sinh thì tháng
sau năm đủ 60 tuổi được kê khai là người phụ thuộc.
2. Người phụ thuộc con đã trên 18 tuổi nhưng đang học sinh trung học
phổ thông (không thuộc đối tượng đang theo học tại các trường đại học, trung học
chuyên nghiệp, dạy nghề theo quy định tại Điểm 3.1.4) không có thu nhập hoặc
thu nhập nhưng không vượt quá 500.000đ bình quân tháng trong năm được coi
người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha hoặc mẹ.
3. Con trên 18 tuổi trong thời gian chờ kết quả thi đại học (từ tháng 6 đến
tháng 9 năm lớp 12) không thu nhập hoặc thu nhập nhưng không vượt quá
500.000đ bình quân tháng trong năm được coi là người phụ thuộc tính giảm trừ gia
cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha hoặc mẹ.
4. Con trai, con gái đang theo học đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy
nghề kết hôn sinh con không thu nhập hoặc thu nhập nhưng không
vượt quá 500.000đ bình quân tháng trong năm thì vẫn người phụ thuộc được
giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha hoặc mẹ.
Trong trường hợp này con dâu (con rể) đang học đại học, trung học chuyên
nghiệp, dạy nghề không thu nhập hoặc thu nhập nhưng không vượt quá
500.000đ bình quân tháng trong năm không thuộc đối tượng người phụ thuộc được
giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của cha chồng hoặc mẹ chồng (cha vợ
Đề nghị hướng dẫn về người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng - Trang 2
Đề nghị hướng dẫn về người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng - Người đăng: duykt07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề nghị hướng dẫn về người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng 9 10 345