Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi công chức

Được đăng lên bởi trangltt1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Câu 1: Hệ thống chính trị ở Việt Nam
Câu 2: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 3: Vị trí, đặc điểm, tính chất của QLHC Nhà nước
Câu 4: Phân biệt QLHCNN với các dạng quản lý xã hội khác
Những điểm khác biệt giữa QLHCNN với các dạng quản lý khác trong xã hội
Câu 5: Nguyên tắc QLHCNN, các nguyên tắc QLHCNN
Câu 6: Thủ tục hành chính, các loại thủ tục hành chính, nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính
Câu 7: Cải cách hành chính, các bộ phận cấu thành nền hành chính, nội dung cải cách hành chính
(Cải cách tổ chức bộ máy HCNN, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức).
Câu 8: Văn bản QLNN, các loại văn bản QLNN
Câu 9: Quyết định hành chính, các loại quyết định hành chính,
yêu cầu của quyết định hành chính
Câu 10: Khái niệm công vụ, trách nhiệm của công chức khi thi hành công vụ
Câu 11: Khái niệm nguyên tắc hoạt động công vụ, các nguyên tắc trong thi hành công vụ
Câu 12: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức
Câu 13: Qui định về đạo đức, văn hóa giáo tiếp của công chức
Câu 14: Những điều cán bộ, công chức không được làm
Câu 15: Qui định về ngạch công chức

...
CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Câu 1: Hệ thống chính trị ở Việt Nam
Câu 2: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 3: Vị trí, đặc điểm, tính chất của QLHC Nhà nước
Câu 4: Phân biệt QLHCNN với các dạng quản lý xã hội khác
Những điểm khác biệt giữa QLHCNN với các dạng quản lý khác trong xã hội
Câu 5: Nguyên tắc QLHCNN, các nguyên tắc QLHCNN
Câu 6: Thủ tục hành chính, các loại thủ tục hành chính, nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính
Câu 7: Cải cách hành chính, các bộ phận cấu thành nền hành chính, nội dung cải cách hành chính
(Cải cách tổ chức bộ máy HCNN, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức).
Câu 8: Văn bản QLNN, các loại văn bản QLNN
Câu 9: Quyết định hành chính, các loại quyết định hành chính,
yêu cầu của quyết định hành chính
Câu 10: Khái niệm công vụ, trách nhiệm của công chức khi thi hành công vụ
Câu 11: Khái niệm nguyên tắc hoạt động công vụ, các nguyên tắc trong thi hành công vụ
Câu 12: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức
Câu 13: Qui định về đạo đức, văn hóa giáo tiếp của công chức
Câu 14: Những điều cán bộ, công chức không được làm
Câu 15: Qui định về ngạch công chức
Đề thi công chức - Người đăng: trangltt1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi công chức 9 10 417