Ktl-icon-tai-lieu

đề thi luật hôn nhân

Được đăng lên bởi kieungan@ymail.com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 11 lần
ĐỀ THI LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH
– ĐỀ SỐ 1

I/ Nhận định đúng hay sai? tại sao? (6 điểm)
1. Người đủ 18 tuổi trở lên và không mất năng lực hành vi dân sự là người có năng lực hành vi
hôn nhấn và gia đình đầy đủ
SAI: Nam từ hai mươi tuổi (19 tuổi + 1 ngày), nữ từ mười bảy tuổi(17 tuổi + 1 ngày) là đã đ ủ
điều kiện về tuổi kết hôn (khoản 1 điều 9 LHN, điểm a mục 1 NQ02
2. Hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu Toà án không công nhận nam nữ là vợ chồng
Sai, Hình như Điều 14 LHN Hội LHPN chỉ có quyền yêu cầu Tòa án hủy hôn do kết hôn trái
pháp luật
3. Con chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là con có cùng huyết thống với cha me.
Sai, Không nhất thiết phải cùng huyết thống (Điều 62, Điều 21 Nghị định 70).
Nguyên tắc xác định: suy đoán pháp lý.
Ví dụ: Con được thu thai trong thời kỳ hôn nhân, sinh ra sau hôn nhân chấm dứt, không quá
300 ngày (200-286 ngày) thì vẫn suy đoán pháp lý là con
4. Người đang chấp hành hình phạt tù là người không có quyền kết hôn
Sai, nếu đủ điều kiện theo điều 9 và không vi phạm điều 10, thì hoàn toàn có quyền kết hôn,
còn kết hôn thực tế được không thì đề không yêu cầu trả lời,
5. Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có họ trong phạm vi ba đời
Sai Điểm c3, mục 1 Nghị quyết 02
 Có dòng máu trực hệ là: giữa cha, mẹ với con; giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại
 Có họ trong phạm vi 03 đời là giữa những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ
nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị
em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.
6. Việc đăng ký hộ tịch liên quan đến hôn nhân và gia đình có thể uỷ quyền cho
người khác làm đại diện
Đúng
Điều 10 NGhị định 158. Ủy quyền Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký
kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc

yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ
tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy
quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng
hoặc chứng thực hợp lệ.Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh,
chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền.
Ví dụ: đăng ký chứng tử là thủ tục hộ tịch liện quan đến hôn nhân - gia đình có thể ủy quyền
được
II/ BÀI TẬP

Anh A kết hôn hợp pháp với chị B năm 1995, có đăng ký kết hộn. Tháng 3.2006,
anh A trúng số độc đắc với m...
Đ THI LU T HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH
– Đ S 1
I/ Nh n đ nh đúng hay sai? t i sao? (6 đi m)
1. Ng i đ 18 tu i tr lên và không m t năng l c hành vi dân s là ng i có năng l c hành vi ườ ườ
hôn nh n và gia đình đ y đ
SAI: Nam t hai m i tu i (19 tu i + 1 ngày), n t m i b y tu i(17 tu i + 1 ngày) là đã đ ươ ườ
đi u ki n v tu i k t hôn (kho n 1 đi u 9 LHN, đi m a m c 1 NQ02 ế
2. H i liên hi p ph n có quy n yêu c u Toà án không công nh n nam n là v ch ng
Sai, Hình nh Đi u 14 LHN H i LHPN ch có quy n yêu c u Tòa án h y hôn do k t hôn trái ư ế
pháp lu t
3. Con chung c a v ch ng trong th i kỳ hôn nhân là con có cùng huy t th ng v i cha me. ế
Sai, Không nh t thi t ph i cùng huy t th ng (Đi u 62, Đi u 21 Ngh đ nh 70). ế ế
Nguyên t c xác đ nh: suy đoán pháp lý.
Ví d : Con đ c thu thai trong th i kỳ hôn nhân, sinh ra sau hôn nhân ch m d t, không quá ượ
300 ngày (200-286 ngày) thì v n suy đoán pháp lý là con
4. Ng i đang ch p hành hình ph t tù là ng i không có quy n k t hônườ ườ ế
Sai, n u đ đi u ki n theo đi u 9 và không vi ph m đi u 10, thì hoàn toàn có quy n k t hôn, ế ế
còn k t hôn th c t đ c không thì đ không yêu c u tr l i,ế ế ượ
5. Nh ng ng i cùng dòng máu v tr c h là nh ng ng i có h trong ph m vi ba đ i ườ ườ
Sai Đi m c3, m c 1 Ngh quy t 02 ế
 Có dòng máu tr c h là: gi a cha, m v i con; gi a ông, bà v i cháu n i, cháu ngo i
 Có h trong ph m vi 03 đ i là gi a nh ng ng i cùng m t g c sinh ra: cha m là đ i th ườ
nh t; anh ch em cùng cha m , cùng cha khác m , cùng m khác cha là đ i th hai; anh ch
em con chú, con bác, con cô, con c u, con dì là đ i th ba.
6. Vi c đăng ký h t ch liên quan đ n hôn nhân và gia đình có th u quy n cho ế
ng i khác làm đ i di n ườ
Đúng
Đi u 10 NGh đ nh 158. y quy n Ng i có yêu c u đăng ký h t ch (tr tr ng h p đăng ký ườ ườ
k t hôn, đăng ký vi c nuôi con nuôi, đăng ký giám h , đăng ký vi c nh n cha, m , con) ho c ế
đề thi luật hôn nhân - Trang 2
đề thi luật hôn nhân - Người đăng: kieungan@ymail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi luật hôn nhân 9 10 296