Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật

Được đăng lên bởi nguyenhuuthanhbmt80
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1288 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐỀ THI
MÔN XÂY
DỰNG
VĂN BẢN
PHÁP
LUẬT

1.Chủ
tịch
UBND
cấp tỉnh
có quyền
ban hành

văn bản
QPPL - >
Sai. Chủ
tịch
ủy ban
nhân dân

cấp tỉnh
không có
quyền
ban hành
văn bản
quy

phạm
pháp
luậtnhưn
g có
quyền
ban hành

văn bản
áp dụng
phạm
pháp
luật.2.Tổ
ng Cục

trưởng
Tổng Cục
Thuế có
quyền
ban hành
văn bản

QPPL.
Đúng - >
Vídụ:
Tổng Cục
trưởng
Tổng Cục

Thuế Ban
hành
quyết
định quy
trình
hoàn

thuế.3.Cơ
quan có
quyền
thẩm tra
tất cả các
dự án

luật là
Hộiđồng
dân tộc
và Ủy
ban pháp
luật.4.Vă

n bản bị
đình chỉ
thi hành
thì hết
hiệu lực.>Sai.

VBPL bị
đình chỉ
thi hành
thìngưng
hiệu lực
cho đến

khi có
quyết
định xử lí
của cơ
quan nhà
nước có

thẩmquy
ền. Nếu
cấp có
thẩm
quyền ra
quyết

định hủy
bỏ, bãi bỏ
thì văn
bản pháp
luậthết
hiệu lực

còn
không bị
hủy bỏ,
bãi bỏ thì
văn bản
pháp luật

tiếp tục
có hiệu
lực.5.Tất
cả các
văn bản
nhà nước

đều ghi
số, ký
hiệu
kèmtheo
năm ban
hành.->

SAI. Đối
với
VBADPL
số/tên
vb-tên cq
bhành or

tên
chứcdanh
bhành or
tên loại
việc giải
quyết

chứ ko
ghi
năm.vd:
Số:
01/QĐKT,

Số:02/QĐ
UBND6.V
ăn bản
chỉ thị
luôn luôn

được
trình bày
theo
phương p
háp chia
mục, chia

điểm.7.Tr
ưởng
Phòng Tổ
chức có
quyền ký
thường

lệnh tất
cảnhững
văn bản
thuộc
thẩm
quyền

ban hành
của Giám
đốc Sở
Thương
mại.

...
ĐỀ THI
MÔN XÂY
DỰNG
VĂN BẢN
PHÁP
LUẬT
Đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật - Người đăng: nguyenhuuthanhbmt80
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật 9 10 292