Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Ôn Tập Luật Hôn Nhân và Gia đình

Được đăng lên bởi Jade Tran
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 3013 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
PHẦN I: Các khẳng định trên ĐÚNG hay SAI? Vì sao?
1. Nam tròn 20 tuổi, nữ tròn 18 tuổi trở lên mới được đăng kí kết hôn?
Sai
Vì: Điều kiện kết hôn Theo K1 Điều 9 BL HN GĐ 2000 quy định : “ Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18
tuổi trở lên” và theo NQ Số 02/2000/NQ – HĐTP về điều kiện kết hôn thì nam đã bước sang tuổi 20,
nữa đã bước sang tuổi 18 mà kết hôn là không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn. Nghĩa là Nam đang ở
tuổi 19 (19 tuổi + 1 ngày) và nữ đang ở tuổi 17( 17 tuổi + 1 ngày) là đã đủ tuổi kết hôn và đăng kí kết
hôn.
2. Mọi trường hợp nam, nữ chung sống như vợ chồng ko được pháp luật thừa nhận là vợ chồng?
Sai
Vì : Theo Khoản 3 của NQ Số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 Về việc thi hành luật Hôn nhân và Gia
đình thì việc áp dụng quy định tại khoản 1 Đ11 của Luật HN & GĐ được thực hiện như sau:
a) Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật
hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký
kết hôn; trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn
của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;
b) Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01
tháng 01 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này thì có nghĩa vụ đăng ký kết
hôn trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực cho đến ngày 01 tháng 01 năm 2003; trong
thời hạn này mà họ không đăng ký kết hôn, nhưng có yêu cầu ly hôn thì Toà án áp dụng các quy định
về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.
Từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận
họ là vợ chồng;
c) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 trở đi, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3
của Nghị quyết này, nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, đều
không được pháp luật công nhận là vợ chồng; nếu có yêu cầu ly hôn thì Toà án thụ lý và tuyên bố
không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì Toà án áp dụng khoản 2 và
khoản 3 Điều 17 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.
3. Những giao dịch liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn của vợ chồng do 1 bên vợ hoặc chồng
thực hiện luôn bị coi là vô hiệu?
SAI

1

Vì: Theo K1 Điều 20 Luật HN và GĐ 2000 có quy định:” Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ
chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
PHẦN I: Các khẳng định trên ĐÚNG hay SAI? Vì sao?
1. Nam tròn 20 tuổi, nữ tròn 18 tuổi trở lên mới được đăng kí kết hôn?
Sai
Vì: Điều kiện kết hôn Theo K1 Điều 9 BL HN GĐ 2000 quy định : “ Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18
tuổi trở lên” và theo NQ Số 02/2000/NQ – HĐTP về điều kiện kết hôn thì nam đã bước sang tuổi 20,
nữa đã bước sang tuổi 18 mà kết hôn là không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn. Nghĩa là Nam đang ở
tuổi 19 (19 tuổi + 1 ngày) và nữ đang ở tuổi 17( 17 tuổi + 1 ngày) là đã đủ tuổi kết hôn và đăng kí kết
hôn.
2. Mọi trường hợp nam, nữ chung sống như vợ chồng ko được pháp luật thừa nhận là vợ chồng?
Sai
Vì : Theo Khoản 3 của NQ Số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 Về việc thi hành luật Hôn nhân và Gia
đình thì việc áp dụng quy định tại khoản 1 Đ11 của Luật HN & GĐ được thực hiện như sau:
a) Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật
hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký
kết hôn; trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn
của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;
b) Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01
tháng 01 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này thì có nghĩa vụ đăng ký kết
hôn trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực cho đến ngày 01 tháng 01 năm 2003; trong
thời hạn này mà họ không đăng ký kết hôn, nhưng có yêu cầu ly hôn thì Toà án áp dụng các quy định
về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.
Từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận
họ là vợ chồng;
c) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 trở đi, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3
của Nghị quyết này, nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, đều
không được pháp luật công nhận là vợ chồng; nếu có yêu cầu ly hôn thì Toà án thụ lý và tuyên bố
không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì Toà án áp dụng khoản 2 và
khoản 3 Điều 17 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.
3. Những giao dịch liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn của vợ chồng do 1 bên vợ hoặc chồng
thực hiện luôn bị coi là vô hiệu?
SAI
Đề Thi Ôn Tập Luật Hôn Nhân và Gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi Ôn Tập Luật Hôn Nhân và Gia đình - Người đăng: Jade Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đề Thi Ôn Tập Luật Hôn Nhân và Gia đình 9 10 550