Ktl-icon-tai-lieu

Diễn giải tài khoản 002

Được đăng lên bởi mrhoanghuy_91
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI KHOẢN 002
VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG
Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá của đơn vị khác nhờ doanh nghiệp giữ hộ
hoặc nhận gia công, chế biến. Giá trị của tài sản nhận giữ hộ hoặc nhận gia công, chế biến được hạch toán
theo giá thực tế khi giao nhận hiện vật. Nếu chưa có giá thì tạm xác định giá để hạch toán.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 002 - VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG
Bên Nợ:
Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá nhận gia công, chế biến hoặc nhận giữ hộ.
Bên Có:
- Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá đã xuất sử dụng cho việc gia công, chế biến đã giao trả cho đơn vị
thuê;
- Giá trị vật tư, hàng hoá không dùng hết trả lại cho người thuê;
- Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ đã xuất chuyển trả cho chủ sở hữu thuê giữ hộ.
Số dư bên Nợ:
Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá còn giữ hộ hoặc đang nhận gia công, chế biến chưa xong.
Các chi phí liên quan đến việc gia công, chế biến, bảo quản tài sản, vật liệu, hàng hoá nhận gia công,
nhận giữ hộ không phản ánh vào tài khoản này mà phản ánh vào tài khoản tập hợp chi phí trong Bảng Cân
đối kế toán.
Kế toán tài sản, vật tư, hàng hoá nhận gia công, chế biến hoặc nhận giữ hộ phải theo dõi chi tiết cho
từng loại vật tư, hàng hoá, từng nơi bảo quản và từng người chủ sở hữu. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ không
được phép sử dụng và phải bảo quản cẩn thận như tài sản của đơn vị, khi giao nhận hay trả lại phải có chứng
từ giao nhận của hai bên.

...
TÀI KHOẢN 002
VT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG
Tài khoản này phản ánh giá tr tài sản, vật tư, hàng hca đơn v khác nh doanh nghiệp gih
hoặc nhn gia công, chế biến. Giá tr của tài sản nhận gi hhoặc nhận gia công, chế biến đưc hạch toán
theo giá thực tế khi giao nhn hiện vật. Nếu chưa có giá thì tạm xác định giá để hạch toán.
KT CU VÀ NI DUNG PHN ÁNH CA
TÀI KHON 002 - VT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG
Bên Nợ:
Giá tri sản, vật tư, hàng hoá nhận gia công, chế biến hoặc nhận gi hộ.
Bên Có:
- Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá đã xuất sử dụng cho việc gia công, chế biến đã giao trả cho đơn v
thuê;
- Giá tr vật tư, hàng hoá khôngng hết trả lại cho ngưi thuê;
- Giá tr tài sản, vt tư, hàng hoá nhận gi hộ đã xuất chuyn trả cho ch s hữu thuê gi hộ.
Số dư bên Nợ:
Giá tri sản, vật tư, hàng hoá còn gi hộ hoặc đang nhận gia công, chế biến chưa xong.
Các chi phí liên quan đến việc gia công, chế biến, bảo quản tài sản, vật liu, hàng hoá nhận gia công,
nhận gi hkhông phản ánh vào tài khoản này mà phản ánh vào tài khoản tp hp chi phí trong Bảng Cân
đối kế toán.
Kế tn tài sản, vật tư, hàng hoá nhận gia công, chế biến hoặc nhận gi hphải theo dõi chi tiết cho
từng loại vật tư, hàng hoá, từng nơi bảo quản và từng ngưi ch sở hu. Vật tư, hàng hoá nhận gi hộ không
đưc phép sử dụng và phải bảo quản cẩn thn như tài sản ca đơn v, khi giao nhn hay trả lại phải có chng
từ giao nhn của hai bên.
Diễn giải tài khoản 002 - Người đăng: mrhoanghuy_91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Diễn giải tài khoản 002 9 10 994